Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Elektronisko banku pakalpojumu attīstība Uzbekistānā
Title in English Development of Online Banking Services in Uzbekistan
Author Dina Kadirbaeva
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Jeļena Titko
Reviewer Docente Natālija Fiļipoviča
Abstract Neskatoties uz Internetbankas pakalpojumu popularitāti un to plāšu izmantošanu, Uzbekistāna joprojām pilnībā neizmanto šo sistēmu. Tomēr Internetbankas pieejamība Uzbekistānā ir tikai laika jautājums, jo šis banku produkts ir neatņemama mūsdienu banku biznesa daļa. Maģistra darba mērķi ir (1) veikt elektronisko pakalpojumu industrijas apskatu dažādās valstīs, (2) izanalizēt elektronisko bankas pakalpojumu attīstību Uzbekistānā un noteikt problēmas Internetbankas ieviešanā, (3) noteikt faktorus, kas ietekmē Internetbankas izmantošanu Uzbekistānā. Pētījuma objekti ir Uzbekistānas bankas un to klienti, kā arī elektroniskie pakalpojumi Uzbekistānā. Pētījuma priekšmets ir faktori, kas ietekmē Internetbankas ieviešanu Uzbekistānā. Lai sasniegtu maģistra darba mērķus, tika izmantotas vairākās pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze, grafiskā analīze, vidējo rādītāju analīze, frekvenču analīze, aptauja, izmantojot Google konta iespējas, kā arī faktoranalīze. Datu apstrāde tika veikta, izmantojot SPSS 20.0 programmu. Šādi informācijas resursi tika izmantoti Maģistra darbā: latviešu, krievu, indiešu, amerikāņu autoru pētījumi, Pasaules bankas statistika, Uzbekistānas Finanšu Ministrijas dati, Latvijas komercbanku asociācijas dati, informācijas no BankScope datu bāzes, kā arī informācija par 30 Uzbekistānas komercbankām. Maģistra darba novitātes: Elektronisko banku pakalpojumu tirgus analīze Uzbekistānā un esošo problēmu identificēšana; Anketas izstrādāšana pētījumam, kura mērķis ir izanalizēt faktorus, kas etekmē Internetbankas ieviešanu Uzbekistānā; Faktoru noteikšana, kas ietekmē Internetbankas ieviešanu Uzbekistānā, balstoties uz aptaujas rezultātiem; Internetbankas ieviešanas faktoru modeļa izstrādāšana; Internetbankas ieviešanas stratēģijas izstrādāšana, kas ir balstīta uz Call Option modeli; Praktisko rekomendāciju izstrādāšana par Internetbankas ieviešanu Uzbekistānā. Pētījuma ierobežojumi ir šādi: (i) nepietiekamā informācija par Uzbekistānas bankām neļāva pilnībā izanalizēt Uzbekistānas banku sektoru, un konkrēti Internetbankas pakalpojumus; (ii) respondentu skaits aptaujā bija ierobežots, kā arī aptaujā piedalījās tikai banku privātklienti; (iii) galvenā uzmanība, izstrādājot Internetbankas ieviešanas stratēģiju, tika veltīta mārketinga instrumentiem. Tehniskās problēmas netika apspriestas. Aizstāvēšanai izvirzītās hipotēzes: 1. Banku sektors Uzbekistānā ievērojami atpaliek Internetbankas pakalpojumu attīstībā. 2. Galvenā problēma saistība ar Internetbankas izmantošanu Uzbekistānā ir nepietiekama banku sniegtā informācija par pakalpojumu. 3. Svarīgākais faktors, kas ietekmē Uzbekistānas banku klientus izmantot Internetbanku, ir potenciālā resursu taupīšana. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim galvenām daļām, secinājumiem un pielikumiem. Literatūras saraksts ietver 78 informācijas resursus. Maģistra darbs iekļauj sevī 22 tabulas un 4 pielikumus. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses (neieskaitot pielikumus). Analītiskajā daļā tiek aprakstīti elektroniskie finanšu pakalpojumi, mūsdienu banku biznesa īpatnības, kā arī tiek apskatīts Uzbekistānas banku sektors. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīti faktori, kas ietekmē Internetbankas sistēmas ieviešanu. Lai izstrādātu aptaujas instrumentu, autore izanalizēja trīs bankas servisa kvalitātes modeļus: inovāciju izplatīšanas modeli, SERVQUAL modeli un Kotlera modeli. Autore veica arī Internetbankas ieviešanas mārketinga stratēģiju apskatu, lai noteiktu galvenās prasības/kritērijus tirgus segmentēšanai, pakalpojumu pozicionēšanai un reklāmas kampaņas īstenošanas procesam. Praktiskajā daļā ir prezentēti autores veiktās aptaujas rezultāti. Balstoties uz rezultātiem, autore izstrādāja Internetbankas ieviešanas faktormodeli, kas var palīdzēt Internetbankas pakalpojumu sniedzējiem labāk izprast Uzbekistānas iedzīvotāju vajadzības.
Keywords Internetbanka, Uzbekistāna, faktoranalīze
Keywords in English Internet banking, Uzbekistan, factor analysis
Language eng
Year 2014
Date and time of uploading 08.01.2014 13:35:23