Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mēbeļu ražošanas uzņēmuma attīstības virzienu noteikšana"
Title in English "Identification of Development Directions for a Furniture Manufacturing Company "
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor G.Kozaka
Reviewer Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darba pētījuma ietvaros tika izstrādāts darbs ar nosaukumu Mēbeļu ražošanas uzņēmuma attīstības virzienu noteikšana. Darba apjoms ir 93 lpp, kuras satur 38 attēlus, 27 tabulas, 21 formulas. Darbam tika izmantoti 38 bibliogrāfiskie avoti. Par šī darba pētījuma objektu tika izvēlēts mīksto mēbeļu ražošanas uzņēmums SIA Sencis. Šis uzņēmums atrodas Latgales reģionā un nav iekarojis plašu atpazīstamību Latvijas tirgū, neskatoties uz to, ka šajā nozarē un tirgū darbojas diezgan ilgi. Šī maģistra darba pētījuma priekšmets ir SIA Sencis ražošanas darbības optimizācijas iespējas, kas ļautu uzņēmumam uzlabot savus ekonomiskos rādītājus, nodrošināt pieprasījumam atbilstošu piedāvājumu, kā arī efektīvāk pārvaldīt savu saimniecisko darbību. Uzņēmumā daudzos ražošanas procesos galvenokārt ir roku darbs. Mehanizēts un sistematizēts mēbeļu izstrādes un ražošanas process, kura pamatā ir specializētas datorprogrammas, garantē precizitāti, laika ekonomiju, kvalitāti, aizmirstot par cilvēka faktora radītajām kļūdām. Tomēr roku darbam ražošanas procesā ir arī savi plusi. Roku darbu augsti novērtē uzņēmuma ārzemju sadarbības partneri. Lai optimizētu savu ražošanas procesu un nezaudētu savu pievienoto vērtību, produkta kvalitāti, uzņēmums var veikt uzlabojumus savā ražošanas procesā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt metodiku ražošanas plāna optimizēšanai, kas ļautu uzņēmumam attīstīties nākotnē. Lai darba mērķis tiktu sasniegts, tika izvirzīti vairāki maģistra darba uzdevumi: Veikt mēbeļu nozares, pieprasījuma izpēti un analīzi Latvijas un Eiropas tirgū; Izpētīt uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi, nosakot uzņēmuma stiprās un vājās puses, izanalizēt finansu datus, aplūkot uzņēmuma ražotās produkcijas sortimentu un noskaidrot ražošanas procesa organizācijas pilnveidošanas iespējas uzņēmumā; Izmantojot ABC metodi, sagrupēt uzņēmuma SIA Sencis ražoto produkciju un izstrādāt optimālu ražošanas plānu A grupas produktiem; Izvērtēt uzņēmuma jaunā optimizācijas projekta galvenos ieguvumus. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām analītiskās, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Darba analītiskā daļa sastāv no dažādu, uzņēmumam saistošu faktoru analīzes, kas kalpojis par pamatu trešās daļas izstrādei. 1.nodaļā ir veikta vispārēja mēbeļu ražošanas nozares attīstības analīze, tika aplūkots mēbeļu pieprasījuma tendence Latvijā un Eiropā, kā arī tika noteiktas valstis, kuras ir līderi mēbeļu ražošanā. 2.nodaļā ir aplūkots pētāmais uzņēmums, veikts īss raksturojums. 3.nodaļā ir veikta uzņēmuma finansiālo datu analīze. Lietišķā pētījuma daļā autore aprakstīja galvenos stratēģijas teorētiskos skaidrojumus, apskatīja stratēģiskās plānošanas nozīmi uzņēmējdarbībā, iepazinās ar šī brīža populārākajām stratēģijām, tika definētas iespējamās ražošanas formas uzņēmumos, tika aprakstītas metodes, ar kuru palīdzību ir iespējams noteikt optimālu ražošanas apjomu, kā arī apkopoti aptaujas rezultāti. 1.nodaļā ir apskatīta stratēģiskā nozīme, kā uzņēmuma attīstības virzienu noteikšanas pamats. 3.nodaļā ir aprakstīta uzņēmuma jaudas un noslodzes nozīme ražošanā. ražošanas procesa lietderīgais laiks, kas tālāk tiks izmantots aprēķinos projektu daļā. 4.nodaļā ir noteiktas SIA Sencis produkcijas ražošanas formas, tika aplūkotas optimāla ražošanas plāna izstrādāšanas metodes, to pielietojums uzņēmējdarbībā. 5. nodaļā ir apkopoti aptaujas laikā iegūtie rezultāti par Latvijas iedzīvotāju mēbeļu pirkšanas paradumiem. Projekta daļā, balstoties uz abu iepriekšējo daļu gūtajiem rezultātiem, ir apskatīti ražošanas optimizācijas varianti, izstrādāti 2 iespējamie ražošanas plāni uzņēmumā SIA Sencis, pēc tam šie iespējamie varianti tika novērtēti, plānojot nākošā perioda peļņu. Maģistra darba noslēgumā ir atspoguļoti galvenie secinājumi, kas radušies darba izstrādes rezultā kā arī ir izvirzīti vairāki priekšlikumi, lai pilnveidotu uzņēmuma saimniecisko darbību, kā arī, lai tas rastu jaunas attīstības iespējas optimizējot savu darbību.
Keywords Attīstības virzieni mēbeļu ražošanā
Keywords in English Development Directions for a Furniture Manufacturing
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.12.2013 02:10:40