Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Personāla vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English The Project of Perfection of Personnel Management System
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lekt., Mg.oec.,Bc.psych. I.Ozoliņa-Ozola
Reviewer Prof. Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Abstract Diplomdarba mērķis ir izpētīt un novērtēt VAS “Latvijas Valts ceļi” (turpmāk - Sabiedrība) personāla vadīšanas sistēmu, lai izstrādātu personāla vadības sistēmas pilnveidošanas projektu. Projekta izstrādes laikā tika analizēta teorētiskā literatūra par personāla vadīšanu, analizēta personāla vadīšanas sistēma Sabiedrībā, analizēta uzņēmuma darbinieku aptauja, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi Sabiedrības personāla vadīšanas sistēmas pilnveidošanai. Diplomdarba uzdevumu veikšanai tika izmantotas vairākas pētnieciskās metodes: zinātniskās literatūras analīze, uzņēmuma dokumentu analīze, darbinieku aptauja, datu apkopojums un statistiskās datu analīzes metodes kā aprakstošā statistika un secinošā statistika. Viens no faktoriem, kas ietekmē Sabiedrības darbību, kā arī personāla vadīšanas iespējas, ir pašreizējā finanšu nestabilitāte, kas padara plānošanu ilgtermiņā sarežģītu. Diemžēl Sabiedrība šajā jautājumā neko nevar šobrīd mainīt, jo tā ir atkarīga no valsts piešķirtajiem finanšu līdzekļiem. Sabiedrībai būtu jāpievērš uzmanība vairāk iekšējām iespējam, kas neprasa lielas papildu izmaksas. Sabiedrībā strādā profesionāli kompetenti darbinieki, radot augstu personāla attīstības līmeni. Ņemot vērā Sabiedrības lielumu, organizatorisko struktūru un amatu hierarhiju, ir samērā grūti nodrošināt augsti kvalificētiem darbiniekiem vertikālas izaugsmes iespējas, piedāvājot augstākus ieņemamos amatus. Lai sniegtu izaugsmes iespējas un atzinību darbiniekiem ar augstu kompetenci, autore Sabiedrībai piedāvā ieviest darbinieku apmācīšanas sistēmu, jeb mentoringu - sistēmu, kuras pamatā būtu nevērtējošas attiecības starp divām personām un kurā viens cilvēks brīvprātīgi velta laiku otram cilvēkam, lai viņu atbalstītu un iedrošinātu. Šajā gadījumā tas būtu darbinieks ar augstu kompetenci, kurš veltītu savu laiku citam darbiniekam ar zemāku kompetenci. Papildus mentoringam autore piedāvā Sabiedrībā ieviest personāla rotācijas procesu, tādā veidā radot darbiniekiem iespējas apgūt jaunus pienākumus, kā arī attīstīt savu profesionālo un personisko potenciālu. Sabiedrībai būtu ieteicams izvērtēt atalgojuma sistēmas uzlabošanas iespējas ar mērķi padarīt to konkrētāku, lai topošais un esošais darbinieks varētu rēķināties ar perspektīvajām atalgojuma izmaiņām pie noteiktiem darba rezultātiem. Lai veicinātu atgriezenisko saiti, precīzāk noteiktu mācību vajadzības, attīstītu nepieciešamās kompetences, vērtētu mācību efektivitāti, izvērtētu darba sniegumu un identificētu karjeras izaugsmes iespējas, būtu vēlams Sabiedrībā atsākt attīstības pārrunas. Tā kā Sabiedrībā šīs attīstības pārrunas nav notikušas jau četrus gadus, būtu jāpārskata darbinieku vērtēšanas sistēma, jo četri gadi ir diez gan liels periods un šo gadu laikā, iespējams, ir notikušas būtiskas pārmaiņas Sabiedrības darbības prioritātēs, darbinieku darba pienākumos un kvalifikācijas prasībās. Būtu jāpārskata darbinieku vērtēšanas kritēriji, vērtējamo kompetenču formulējumi un vērtēšanas rezultātā iegūto datu turpmākās izmantošanas procedūra. Pētījums var būt noderīgs Sabiedrības personāla vadīšanas sistēmas pilnveidošanai, kā arī citu organizāciju vadītājiem un citiem interesentiem, kuri interesējas par personāla vadīšanas sistēmu un tās pilnveides iespējām. Diplomdarba apjoms ir 62 lapas, kurās ir iekļautas 18 tabulas, 45 attēli,1 formula, 7 pielikumi un izmantoti 26 literatūras avoti un 9 uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords personāla vadīšana, personāls
Keywords in English personnel management, personnel
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 06.06.2013 13:16:57