Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide būvsabiedrībā SIA "Kvadrum"
Title in English "Improvement of Process Management in the Construction Company "Kvadrum" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.sc.ing., MBA Oskars Priede
Reviewer Dr.sc.ing., docente Iveta Mežinska
Abstract Apine D. Procesu vadības pilnveide būvsabiedrībā SIA Kvadrum: Maģistra darbs / D.Apine, O. Priede. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 35 attēli, 11 tabulas, 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 15 avoti latviešu un 16 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir identificēt SIA Kvadrum esošos procesus, novērtēt, cik efektīvi ir pastāvošie procesi, kā arī pilnveidot tos. Pirmajā darba daļā apskatīta teorija par procesiem, salīdzināti vairāku autoru viedokļi. Izpētīts, ko nepieciešams veikt, lai identificētu, atklātu un pilnveidotu procesus. Lai novērtētu būvsabiedrībā ieviesto kvalitātes vadības sistēmu un veiktu pašnovērtējumu, apskatīti ISO 9001 un ISO 9004 standarti. Iekļauts arī kvalitātes pārvaldības rīku raksturojums. Otrajā darba daļā iekļauts būvsabiedrības novērtējums, kas sevī ietver iekšējās un ārējās vides raksturojumu, kvalitātes vadības sistēmas novērtējumu un pašnovērtējumu pēc ISO 9004:2009. Iekļauts arī būvsabiedrības procesu raksturojums procesu identificēšana, analīze. Veikta darbinieku anketēšana un pienākumu sadalījuma analīze un novērtēšana. Trešajā daļā veikta procesu vadības pilnveidošana, veicot atsevišķu procesu un aktivitāšu kārtības maiņu. Nodrošināta uzņēmuma vadītāja noslodzes samazināšana, veicot izmaiņas organizatoriskajā struktūrā. Daļā iekļauta arī informācijas plūsmas izstrāde un ieviešana, kā arī izmērāmu mērķu izvirzīšana. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: SIA Kvadrum ir izstrādāti procesi, kas ir jāievēro. Pastāv veicamo pienākumu pārklāšanās, kā arī neloģiska secība noteiktu aktivitāšu veikšanai. Uzņēmums ir nospraudis mērķus un uzdevumus, lai sasniegtu maksimālu kvalitāti, taču daži no mērķiem nav izmērāmi. Darbinieku anketēšanas rezultāti rāda, ka vislielākā slodze ir uzņēmuma vadītājam un būvdarbu vadītajiem. Būvsabiedrībā pastāv arī informācijas plūsmas problēmas, jo nenotiek regulāras informācijas apmaiņa. Lai pilnveidotu vadības procesus, ir nepieciešams veikt atsevišķu procesu un aktivitāšu kārtības maiņu. Nepieciešams algot tehnisko direktoru, kā arī izvirzīt izmērāmus mērķus un izveidot informācijas plūsmu uzņēmumā.
Keywords Procesu vadības pilnveide būvsabiedrībā
Keywords in English Improvement of Process Management in Construction Company
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 01.06.2013 17:06:38