Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Studiju programmu kvalitātes pilnveide Rīgas Tehniskajā universitātē"
Title in English "Improvement of Study Programmes Quality in the Riga Technical University"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor MBA Andris Balodis
Reviewer Mg.oec. Jolanta Priede
Abstract Mazā A. Studiju programmu kvalitātes pilnveide Rīgas Tehniskajā universitātē: Maģistra darbs . A. Mazā, A. Balodis. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 106 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauts 33 attēli, 20 tabulas un 3 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā un 31 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus studiju programmas Visaptverošā kvalitātes vadība pilnveidei atbilstoši darba devēju vajadzībām. Lai sasniegtu mērķi, darba pirmajā daļā aplūkots kvalitātes vadības jēdziens saistībā ar augstākās izglītības iestādēm un studiju programmām, kā arī aplūkoti teorētiskie aspekti par ieinteresēto pušu vadību un procesu pilnveides rīkiem, kurus pielietot studiju programmu analīzē. Darba otrajā daļā veikta studiju programmas analīze un autores veiktajā pētījumā noskaidrots ieinteresēto pušu viedoklis par studiju programmu, tās piedāvātajiem pakalpojumiem un attieksmi pret ieinteresētajām pusēm. Darba trešajā daļā izstrādāti priekšlikumi procesu pieejas izmantošanai studiju programmas sadarbības nodrošināšanai ar darba devējiem un komunikācijas uzlabošanai ar studējošajiem. Pētījumā secināts, ka būtiskākās problēmas ir studiju programmas sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka studiju programma atbilst darba devēju vajadzībām. Balstoties uz šiem secinājumiem, darbā izvirzīts priekšlikums studiju programmas vadībai veikt ieinteresēto pušu identificēšanu un vadīt sadarbības procesu ar darba devējiem, lai regulāri noskaidrotu darba devēju vajadzības saistībā ar kvalitātes vadības speciālistu programmas absolventu nepieciešamajām kompetencēm.
Keywords Studiju programmu novērtēšana, kvalitātes vadība universitātēs, universitātes ieinteresētās puses
Keywords in English Study programmes evaluation, quality management in universities, university stakeholders
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 31.05.2013 22:56:15