Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language "Nebanku aizdevēju kredītrisku pārvaldība"
Title in English "Credit Risk Management in Non-banking Credit Organizations"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec.,doc. N.Fiļipoviča
Abstract Nebanku sektora kreditētāju finansiālo stabilitāti, tāpat kā banku sektorā, ietekmē kredītportfeļa kvalitāte. Kredītporteļa kvalitāte ir cieši saistīta ar kedītrisku pārvaldību. Latvijas nebanku kreditētājiem novērojams augsts uzkrājumu līmenis nedrošajiem debitoriem. Nebanku aizdevēju klientu loku veido iedzīvotāji ar zemiem un nepastāvīgiem ienākumiem. Aizņēmēji mēdz noformēt vienlaicīgi vairākus aizdevumus, radot risku pārsniegt individuālo maksātspējas līmeni. Pamatojoties uz mazizpētīto nebanku sektoru un ierobežoto darba apjomu, tiek noteikts tēmas sašaurinājums, pētot klientu kredītspējas izvērtēšanas metodes un to efektivitāti. Kredītspējas izvērtēšana ir būtiskākais kredītrisku pārvaldības elements. Pētījuma mērķis ir izpētīt nebanku sektorā pielietojamās klientu kredītspējas izvērtēšanas metodes un izstrādāt kredītspējas novērtēšanas modeli kredītportfeļa kvalitātes paaugstināšanai. Pētījuma hipotēze ir: kompleksa klientu kredītspējas izvērtēšanas modeļa ieviešana nebanku sektorā, paaugstina kredītportfeļa kvalitāti. Pētījuma objekts ir nebanku aizdevēji. Pētījuma priekšmets ir kredītspējas novērtēšanas metodes. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: situācijas izpēte nebanku sektorā; aizdevumu izsniegšanas noteikumu izpēte; kredītrisku ietekmējošo faktoru analīze; esošo kredītspējas izvērtēšanas modeļu analīze; jauna modeļa izstrāde un efektivitātes novērtēšana. Pētījumā tika izmantotas vispārpieņemtās ekonomikas zinātnes pētījumu kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes, t.sk. eksperiments, induktīvā un deduktīvā loģika, datu analīze, salīdzināšana, grupēšana, grafiskā attēlošana. Kredītspējas novērtēšanas modeļa izstrādē izmantota programma Microsoft Excel un SPSS 19.00. Pētījuma zinātniskā novitāte ietver sekojošus elementus: veikts empīrisks pētījums par septiņu pasaulē pielietotu kredītspējas novērtēšanas modeļu elementiem, nosakot to nozīmības koeficientus un pielāgojot tos Latvijas apstākļiem; apkopoti 10 Latvijas nebanku kreditētāju aizdevumu pieteikumu izvērtēšanas kritēriji un noteikti to nozīmības koeficienti; apkopota informācija par aktuālākajiem faktoriem, kas negatīvi ietekmē kredītportfeļa kvalitāti Latvijas nebanku sektorā; izstrādāts praksē pielietojams kredītspējas novērtēšanas modelis, kas piemērots Latvijas apstākļiem. Darba praktiskā vērtība ir autores izstrādātais kredītspējas izvērtēšanas modelis, kas izmantojams Latvijas nebanku kreditēšanas sektorā. Pētījuma pirmajā posmā autore analizē nebanku sektoru un kredītrisku ietekmējošos faktorus. Pētījuma otrajā posmā autore aplūko riska reitinga un skoringa sistēmas, analizējot sekojošas metodes: 5C, IPARTS, CRIS, PARSER, CAMPARI, FICO Score, Vantage Score. Papildus tiek apkopoti dati par Latvijas nebanku aizdevēju izmantotajiem kredītpieteikumu izvērtēšanas kritērijiem. Pamatojoties uz apkopotajiem kredītrisku raksturojošiem elementiem, SPSS programmā, izmantojot diskriminantu analīzi, tiek izveidots jauns kredītriska novērtēšanas modelis. Pētījuma trešajā posmā tiek veikta esošo- pielāgoto modeļu un jaunizveidotā modeļa testēšana. Noslēgumā tiek apkopota informācija par modeļu efektivitāti un tiek izvērtēta kredītportfeļa kvalitātes izmaiņas. Pētījuma apjoms ir 92 lapaspuses. Tās satur 11 attēlus, 25 tabulas, 90 literatūras avotus un 7 pielikumus.
Keywords nebanku sektors, kredītportfeļa kvalitāte, kredītspēja, kredītrisks
Keywords in English non-banking credit organizations, quality of credit portfolio, creditability, credit risk
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 10:50:35