Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mārketinga politikas izstrādāšana mazumtirdzniecības uzņēmumos Latvijā|"
Title in English "Development of marketing policy in retail companies of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
Reviewer Dr.oec., doc. J.Sulojeva
Abstract Maģistra darba pētījuma objekts ir pārtikas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi Latvijā, bet pētījuma priekšmets ir mārketinga politika pārtikas mazumtirdzniecībā. Maģistra darba mērķis ir izveidot mārketinga politikas modeli pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumā. Maģistra darba uzdevumi: izanalizēt esošo ekonomisko situāciju tirdzniecības nozarē Latvijā un Eiropā, noteikt tās ietekmi uz pārtikas mazumtirdzniecības nozari Latvijā; apskatīt un izanalizēt mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstību ietekmējošos faktorus; izpētīt mazumtirdzniecības nozares klasifikāciju; izpētīt mārketinga politikas izstrādāšanas principus mārketinga kompleksa pamatā; apskatīt pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošos faktorus; izanalizēt mārketinga kompleksa politikas modeļa pielietošanu pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumā. Pēc visu izvirzīto uzdevumu veikšanas ir sniegti secinājumi par esošo situāciju mazumtirdzniecības nozarē Latvijā un tajā ietilpstošo pārtikas mazumtirdzniecību, kā arī par pētāmāmā pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma esošo finansiālo situāciju, saimniecisko darbību un konkurētspēju. Izteikti arī priekšlikumi pētāmā uzņēmuma veiksmīgākai tālākai darbībai. Darba izstrādāšanas procesā tiek izvirzīta tāda hipotēze kā teorētiskās izstrādes mārketinga kompleksa pamatā pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai var tikt veiksmīgi izmantotas konkrētā uzņēmumā. Darba teorētiskajā daļā autore piedāvā novitātes elementus: produkta reitinga sistēmas pielietošana pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumā mārketinga politikas izstrādāšanai; pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas modelis. Maģistra darbā ir pētīta pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma, kas nav iestājies nevienā no tirgotāju apvienībām, iespēja ieviest produktu reitinga sistēmu, tādā veidā radot iespēju palielināt preču apgrozījumu un peļņu. Kā arī novērtēta uzņēmuma konkurētspēja, izmantojot maģistra darbā izstrādāto pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas modeli. Noteikti galvenie faktori, kuru attīstīšanai, uzlabošanai, ieviešanai jāpievērš lielākā uzmanība, lai uzņēmums būtu konkuretspējīgs un pat varētu apsteigt savus konkurentus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek veikta mazumtirdzniecības nozares Latvijā un Eiropā attīstības dinamikas un tendences analīze. Tiek apskatītas arī problēmas, kas saistītas ar pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu attīstību. Ir pētīti pārtikas mazumtirdzniecības lielveikali un pārtikas mazumtirdzniecības apvienības Latvijā. Lielāka uzmanība tiek pievērsta to uzņēmumu darbības problēmām, kas nav iesaistījušies nevienā pārtikas mazumtirgotāju apvienībā. Ir izveidota Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozares SVID analīze. Teorētiskajā daļā mārketinga politikas būtība mazumtirdzniecības uzņēmumos tiek aprakstīta, balstoties uz zinātnisko literatūru. Tiek apskatīti mārketinga politiku veidojošie struktūrelementi un to ietekme uz pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma darbību. Vislielākā uzmanība teorētiskajā daļā tiek pievērsta produkta reitinga sistēmas izveidei un pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas modeļa izveidei, balstoties uz pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošajiem faktoriem. Zinātniski praktiskajā daļā tiek analizēta pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA Ķipītis Roja saimnieciskā darbība, veikta finanšu rādītāju analīze. Pētīts preču uzcenojuma līmenis pie esošajām izmaksām. Izveidots pētāmā uzņēmuma konkurētspējas modelis mārketinga kompleksa pamatā,noteikti galvenie faktori, kuru dēļ uzņēmums ir vājāks par tuvākajiem konkurentiem, izskatītas iespējas, kā šos faktorus uzlabot. Apskatītas pētāmā uzņēmuma iespējas ieviest produktu reitinga sistēmu un ieguvumi no šādas sistēmas ieviešanas. Tā kā pētāmais uzņēmums nav iestājies nevienā no pārtikas mazumtirdzniecības apvienībām, izskatītas priekšrocības un ieguvumi,iestājoties LTK "Aibe"
Keywords MĀRKETINGA POLITIKAS IZSTRĀDĀŠANA MAZUMTIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMOS LATVIJĀ
Keywords in English DEVELOPMENT OF MARKETING POLICY IN RETAIL COMPANIES OF LATVIA
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 30.05.2013 08:45:54