Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas modeļi Latvijā"
Title in English "Models of Financing of Higher Education in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor doc.,Dr.sc.ing. G.Kozaka
Reviewer prof.,Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
Abstract Augstākā izglītība ir personu individuālās, sociālās un ekonomiskās mobilitātes dzinējspēks, kas piešķir cilvēkam pārliecību par viņa spējām paaugstināt savu iedzimto sociālo un ekonomisko problēmu analizē izmantot jaunas iespējas un tehnoloģijas, kas veidojas pieredzes un zināšanu paplašināšanas rezultātā. Tāpēc augstākas izglītības kvalitātei un pieejamībai tautsaimniecības attīstībai svarīgās nozarēs ir ļoti būtiska loma konkurētspējīgas, dinamiskas un uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai. Galvēnas problēmas Latvijā augstākās izglītības sfērā ir augstākās izglītības finansējuma trūkums un studentu zema motivācija mācīties. Darba autore izvirzīta sekojošu pētījuma hipotēzi: uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas sistēma nav pietiekami optimāla, lai sagatavotu konkurētspējīgus speciālistus. Pētījuma objekts ir speciālistu sagatavošanas sistēma uzņēmējdarbības jomā Latvijā un pētījuma priekšmets uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas modeļi. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt optimālus finansēšanas modeļus uzņēmējdarbības izglītības jomā Latvijā, lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu un budžeta līdzekļu izmantošanas efektivitāti. Darba analītiskajā daļā autore raksturo Latvijas augstākas izglītības nozari, analizējot augstskolas un koledžu skaitu, programmas un tās pieņemto uz izlaisto studentu skaitu, augstākas izglītības ieņēmumu īpatsvaru no IKP, kā arī augstākās izglītības raksturojumu pēc izglītības līmeņiem un pēc studijas virzieniem. Raksturojot uzņēmējdarbības izglītību autore veica uzņēmējdarbības izglītības programmas studentu skaita un īpatsvara, no kopēju studentu skaita, analīzi un raksturoja uzņēmējdarbības izglītību atsevišķi pa studiju programmām. Kā arī šajā daļa tika izskatīti un novērtēti Latvijā esošie uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas modeļi. Teorētiskajā daļā autore izskatīja Latvijas augstākās izglītības juridisko un sociālo aspektu, izanalizējot Izglītības likumu, normas un uzņēmējdarbības izglītību regulējošus Ministru kabineta noteikumus. Tika apskatīti un salīdzināti uzņēmējdarbības finansēšanas modeļi citās Eiropas valstīs, noteikti studentu pieņemšanas un apmācības nosacījumi. Autore veic faktoru, kas ietekmē uzņēmējdarbības izglītības finansēšanu noteikšanu un klasifikāciju, kā arī piedāvā uzņēmējdarbības finansēšanas modeļus un salīdzina tos. Teorētiskās daļas pēdējā nodaļa tiek piedāvāts autores izstrādātais uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas modelis, kas ļauj efektīvāk izmantot budžeta līdzekļus. Pētījuma praktiski zinātniskajā daļā autore apskatīja RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studentu pieņemšanas nosacījumus un izpētīja rezultātus pa mācības semestriem; izanalizēja bakalaura un maģistra studiju programmas studentu sekmes studentu sekmes, kas mācas par saviem līdzekļiem un to studentu sekmes, kas mācas budžetā. Autore veic izstrādāto modeļu salīdzināšanu un apraksta tas pielietošanas principu. Maģistra darba apjoms ir 83 lpp., 25 tabulas, 29 attēli. Darbā izmantoti 40 literatūras avoti.
Keywords uzņēmējdarbības izglītības finansēšanas modeļi; finansēšanas modeļu izveli ietekmējošie faktori
Keywords in English entrepreneurship education funding models, factors, which influence of funding models choice
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 29.05.2013 13:27:23