Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Patērētāju rīcību modeļi Latvijas uzņēmējdarbībā"
Title in English "Consumer behavior models in Latvian business"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec., prof. I.Voronova
Abstract Patērētāju uzvedības izskaidrošana un novērtēšana ir viena no pamatzināšanām, kura ir nepieciešama, plānojot un realizējot uzņēmējdarbību. Pieaugot izpratnei par patērētāju noteicošo lomu piesātinātās konkurences tirgus attiecībās, zināšanas par patērētāju vajadzībām, vēlmēm un interesēm var būt nozīmīgs uzņēmējdarbības panākumu faktors. Patērētāju uzvedība tiek noteikta, kā darbība, ko cilvēki uzņemas preču un pakalpojumu iegādāšanai, patērēšanai un atbrīvošanos no tiem. Zinot atbildi uz to, "kāpēc cilvēki pērk", pārdevējam vieglāk izstrādāt patērētāju ietekmes stratēģijas, viņš saprot pirkšanas motīvus noteiktām precēm. Maģistra darba objekts ir Latvijas mazumtirdzniecības patēriņa tirgus. Pētījuma priekšmets ir faktori, kas ietekmē patērētāju rīcību patēriņa tirgū. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas patēriņa tirgu, noteikt un klasificēt faktorus, kas ietekmē patērētāju rīcības, apzināt problēmas un izstrādāt priekšlikumus šo problēmu atrisināšanai. Lai sasniegtu darba mērķi, autore ir izvirzījusi šādus pētījuma uzdevumus: izpētīt Latvijas patēriņa tirgus rādītājus; izpētīt Latvijas tirdzniecības struktūras sadali un mājsaimniecības rādītājus; izpētīt un aprakstīt Latvijas patērētāju portretu; apskatīt un klasificēt faktorus un to ietekmi uz patērētāju rīcību; izstrādāt patērētāja rīcības izmaiņas modeli ārējo faktoru ietekmē. Maģistra darba hipotēze ir: patērētāju rīcības ietekmējošo faktoru noteikšana un klasificēšana, Latvijas patēriņa tirgus ietvaros spēs nodrošināt uzņēmuma efektīvāku darbību un sniegs iespēju paaugstināt tā konkurētspējīgo priekšrocību. Maģistra darba izstrādāšanā tika izmantotas sekojošās pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze, ekonomiskās analīzes metodes, t.sk. salīdzināšana, analītisko rādītāju atspoguļošana tabulas veidā, grafiskā metode, analizējot pētījuma objekta stāvokli un attīstības tendences, statistisko datu analīze. Maģistra darba izstrādē tika izmantoti dažādi literatūras avoti latviešu un ārzemju autoru darbi, Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Latvijas Republikas Centrālās statistikas dati, interneta avoti, periodiskie izdevumi, kā arī cita literatūra. Maģistra darba novitātes: 1. Patērētāja rīcības ietekmējošo faktoru noteikšana. 2. Patērētāja rīcības ietekmējošo faktoru klasificēšana. 3. Latvijas patērētāja rīcības izmaiņas modelis ārējo faktoru ietekmē. Ierobežojums- Latvijas patēriņa mazumtirdzniecības tirgus. Maģistra darba rezultātā tiek izstrādātas 4 novitātes, kuri apraksta patērētāju rīcības tendences un īpašības Latvijas tirgus apstākļos. Novitātes ietver sevī svarīgākās ekonomisko, sociālo un kultūras faktoru struktūras, kas ietekmē Latvijas patērētāju rīcību; Patērētāju gradācija pēc dzīves stila, balstoties uz cilvēku vajadzību hierarhiju; Patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesa posmu ātrums zemu vai augstu finanšu resursu līmeņu ietekmē; un ceturtā novitāte skaidro Patērētāju vajadzību prioritāšu, motivācijas vērtību un iepirkuma veikalu sakarība. Zinātniski praktiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums LAGE KO, uz kura statistiskas informācijas pamata, autore apliecina izstrādāto modeļu svarīgumu un pielietošanu praksē. Analizējamo restorānu klientu sadalījums pēc dzimuma kritērija dažādos dienas laikos, klientu sadalījums pēc vecuma kritērija un klientu sadalījums pēc dzīves veida un nodarbinātības kritērija skaidro, galvenokārt. ekonomiskie un kultūras faktori, savukārt pieprasījumu pēc restorāna sortimenta ietekmē sociālie faktori. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomdarba kopējais apjoms ir 94 lapas. Darbs ietver 10 tabulas, 45 attēlus, 5 pielikumus. Darba izstrādē izmantoti 33 literatūras avoti, tajā skaitā LR normatīvie akti, profesionālā literatūra mārketinga nozarē un uzņēmuma nepublicētie materiāli.
Keywords Patērētājs, kas ietekmē patērētāju rīcību tirgū, Patērētāju rīcību modeļi Latvijas uzņēmējdarbībā
Keywords in English Models of consumer behavior in Latvian enterpreneurship, Latvian consumer retail market,
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 12:23:40