Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma cilvēkresursu vadības holistiskā modeļa izveide"
Title in English "Development of the Company"s Holistic Human Resource Management Model"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor asoc.prof.,Dr.oec. I.Lapiņa
Reviewer doc.,Dr.oec. I.Andersone
Abstract Mūsdienās aizvien nozīmīgāki kļūst sociāli atbildīgi (SA) uzņēmumi. SA uzņēmumiem jādomā par CRV no citiem aspektiem un kā izpaust altruistisko egoismu tieši cilvēkresursu vadīšanā. Zinātniskajā literatūrā salīdzinoši reti var sastapt CRV modeļus, kas būtu piemēroti tieši sociāli atbildīgu uzņēmumu CR vadīšanai, ņemot vērā minētos aspektus. CRV no uzņēmuma stratēģiskās vadīšanas aspekta varētu būt viens no lietderīgākajiem rīkiem. Balstoties uz iepriekš minēto, darba autore izvirza maģistra darba tēzes: 1) cilvēkresursi sociāli atbildīgos uzņēmumos no stratēģiskā viedokļa ir ne tikai iekšējais resurss, bet arī iesaistītā puse; 2) cilvēkresursu vadīšana ir sociāli atbildīga uzņēmuma konkurētspējīgā priekšrocība (KSP). Darba hipotēze, kas tika apstiprināta darba izstrādes laikā, ir šāda: ja cilvēkresursu vadības modeļa izveides pamatā ir izmantoti sociāli atbildīgas vadīšanas principi, tad šis modelis ir visaptverošs gandrīz holistisks vai holistisks. Šī maģistra darba pētījuma priekšmets ir cilvēkresursu vadīšanas modelēšana sociāli atbildīgos uzņēmumos. Lai izpētītu priekšmetu, par pētījuma objektu tika izvēlēti uzņēmuma cilvēkresursi un to vadība. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt sociāli atbildīga uzņēmuma cilvēkresursu vadības holistisko modeli. Lai sasniegtu darba mērķi un pārbaudītu darbā izvirzīto hipotēzi, tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1) raksturot CRV jēdziena un modeļu vēsturisko attīstību; 2) raksturot sociāli atbildīgu uzņēmumu konkurētspējīgo priekšrocību un cilvēkresursu vadību; 3) raksturot un novērtēt korporatīvi sociāli atbildīgo (KSA) un kopīgas vērtības radošo (KVR), t.i., sociāli atbildīgu uzņēmumu darbības pieejas; 4) pielietot hierarhiju analīzes metodi CRV funkciju svarīguma identificēšanai SA uzņēmumos; 5) izveidot holistisko CRV modeli SA uzņēmumiem pēc darbā izstrādātās pieejas. Attiecīgi pirmajā analītiskajā darba daļā pirmajā nodaļā ir raksturoti jēdzieni CR un CRV un to attīstība laika gaitā, kā arī aprakstīta holistiskā pieeja vadībā. Šīs daļas otrajā nodaļā ir pievērsta uzmanība Baltijas valstu SA uzņēmumu KSP un CRV, aprakstīti piemēri un to salīdzinājums. Darba otrajā daļā darba autore apraksta izstrādātas uz analītiskās daļas pamata novitātes: jēdziena iesaistītās puses definējuma precizējums, KVR jēdziena ieviešana, KVR ietekmes uz CRV funkcijām definēšana, hierarhiju analīzes metodes izmantošana CRV funkciju svarīguma identificēšanai SA uzņēmumos, CRV holistiskais modelis. Trešajā darba daļā autore parāda hierarhiju analīzes metodes izmantošanas iespēju CRV funkciju svarīguma identificēšanai un holistiskā CRV modeļa pielāgošanu KVR gadījumā uz uzņēmuma Nestl Baltics piemēra. Papildus tika novērtēti vairāki uzņēmuma ekonomiskās efektivitātes aspekti, ja Nestle Baltics pielietos holistisko CRV modeli. Saistībā ar izveidoto CRV holistisko modeli darba autores priekšlikumi ir šādi: izmantojot doto modeli jāpievērš uzmanība rūpīgai iekšējās un ārējās vides faktoru periodiskai analīzei. Sistēma dos ekonomisko izdevīgumu, ja uz veiktās vides analīzes un iesaistīto pušu interešu izpētes bāzes tiks veidota attiecīgā CRV stratēģija, saskaņotā ar uzņēmuma iekšējiem faktoriem ar reāliem un izmērāmiem uzstādītiem mērķiem; šie mērķi tiks mēģināti būt sasniegti ar attiecīgo CRV funkciju kopu, kuru realizēšanas rezultāti tiks attiecīgi novērtēti un izanalizēti, pēc kā sistēma sāks strādāt no sākumpunkta. Savukārt, cilvēkresursu vadības funkciju prioritātes noteikšanai darba autore piedāvā vislabāk izmantot hierarhiju analīzes metodi. Maģistra darba apjoms: 93 lpp. ar 18 tab., 16 att., 1 formulu un 11 pielikumiem. Maģistra darba veidošanai tika izmantoti 124 informācijas avoti.
Keywords Cilvēkresursu vadība, cilvēkresursu vadības modelis, holistiskais modelis
Keywords in English Human Resource management, Human Resource Management Model, Holistic Model
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 28.05.2013 00:19:10