Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Sociālās sfēras projektu finansēšana"
Title in English "Financing of projects in the social sphere"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec., prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec.,asoc. prof. Dz.Atstāja
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt sociālo sfēru Latvijā un sniegt priekšlikumus NVO projektu finanšu līdzekļu piesaistē sociālā sektora pilnveidošanai. Pētījuma ierobežojums ir NVO projektu finanšu līdzekļu piesaistē sociālā sfērā. Maģistra darba pētījuma objekts - projekts sociālā sfērā, bet pētījuma priekšmets ir sociālās sfēras finansēšanas iespējas. Maģistra darba hipotēze ja sadarbība starp dažām pusēm (publiskais sektors, nevalstiskais sektors, privātais sektors, ārvalstu finanšu partneri) būs veiksmīga, tad efektīvāk tiks finansēta sociālā sfēra. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Darba analītiskajā daļā tika raksturota sociālā sfēra, analizēta nevalstisko organizāciju darbība un tika noskaidrotas projektu īpašības sociālā sfērā. Pētījumā ietvaros tika izpētīti nozīmīgākie sociālās sfēras rādītāji Latvijā. Pētījuma gaitā tika noskaidrots, ka nevalstisko sektoru pamatdarbības likums ir Biedrību un nodibinājumu likums, kurš nosaka divas NVO juridiskās formas biedrības un nodibinājumi, un tika izpētīta NVO specifiskā tiesiskā regulējamā bāze. Darba teorētiskajā daļā, balstoties uz analītiskajā daļā iegūto informāciju, ir izstrādāts modelis nevalstisko organizāciju finansēšanai un tika izmantota empīriskā pētījuma metode aptauja, kurā tika noskaidrota fizisko personu attieksme pret filantropiju. Darba gaitā tika analizēti NVO sektora finansēšanas avotu elementi. Pētījuma ietvaros tika noskaidroti ārvalstu finansu palīdzēji, tādi kā ES fondi, Latvijas un Šveices sadarbības programma, EEZ un Norvēģu finanšu instrumenti, kuri darba gaitā tika noteikti par fondiem vai grantiem. NVO projektu finansējuma ietekmējošo faktoru noteikšanai tika izmantota PEST un SVID analīzes metodes, kuru rezultātā tika secināts, ka sociālās sfēras projektu finansēšanai ir nepieciešams papildu finansējums, jo NVO sektorā biedrība nevar viena pati tikt galā. Modeļu nevalstisko organizāciju projektu finansēšanas izveidei par pamatu tika ņemti iepriekš noteiktie NVO finanšu avoti, balstoties uz katra partnera ieguldījumu un ieguvumu no tā. Veiksmīgās sadarbības finansēšanas modeles pamatā, pēc darba autores domām, ir 3 iesaistīti partneri: NVO; publiskais sektors; fonds. Platforma sadarbībai katrai no iesaistītajām pusēm ir savi resursi, un apvienojot tos, var efektīvi veicināt procesu starp dažādām sabiedrības grupām. Darba zinātniski praktiskajā daļā tika raksturota biedrības Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas darbības vide un aprakstīta šīs biedrības ģimeņu stiprināšanas projektu darbības vide. Tika salīdzināti divi projekti sociālā sfērā ar dažādiem finansēšanas veidiem, un rezultātā tika pierādīts modeļa ekonomiskais un sociālekonomiskais ieguvumus. Darba gaitā tika pārbaudīts, ka izveidotais sadarbības modelis ir efektīvs līdzeklis sociālās sfēras finansēšanā. Darba autore veiksmīga sadarbības finansēšanas modeļa ekonomiskā ieguvuma novērtēšanai izmantoja ekonomisko rādītāju analīzi. Darba apjoms ir 84 lapas, darbā ir ievietoti 31 attēli un 16 tabulas, kā arī pievienoti 4 pielikumi, un darbā izmantotās literatūras un informācijas avotu skaits ir 41.
Keywords sociālā sfēra, projekts, finansēšana, NVO.
Keywords in English social sector, project, financing, NGO.
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 27.05.2013 11:34:49