Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības uzraudzības sistēmas pilnveidošana ceļu un tiltu būvniecībā
Title in English Development of Labour Protection Monitoring System in Road and Bridge Construction Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J.Ieviņš
Reviewer Prof. J.Ķipsna
Abstract Darba aizsardzības uzraudzības sistemas pilnveidošana ceļu un tiltu būvniecība Maģistra darbs, 93 lappuses, 37 attēli, 15 tabulas, 27 lituratūras avoti, 3 pielikumi. Latviešu valodā. Latvijā darba aizsarzības jomā ir notikušas būtiskas pārmaiľas, kas ir saistītas ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Tāpēc ir mainījušies darba aizsardzību regulējošie normatīvie akti, kas ir pārľemti un pielāgoti Latvijas valsts apstākļiem. Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijas un ES ekonomikā gan pēc finanšu apgrozījuma, gan pēc nodarbināto skaita. Diemţēl būvniecības nozare Latvijā ir arī viena no līderēm konstatēto darba aizsardzības pārkāpumu un darba vietā notikušo nelaimes gadījumu jomā. Jebkura būvuzľēmuma lielākā vērtība ir tā darbinieki, turklāt tikai veseli un darba spējīgi cilvēki spēj izpildīt noteiktos uzdevumus un mērķus. Pētījuma mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi būvlaukumā, novērst nelaimes gadījumus un samazināt arodslimību izplatību būvniecības procesa laikā. Darba teorētiskajā daļā tiek precizēts, kas ir darba aizsardzība, tiek raksturoti Latvijas Republikas darba aizsardzību reglamentējošie normatīvie akti, tiek skaidrots, kas ir risks, kādas ir tā sastāvdaļas un novērtēšanas metode. Darba analītiskajā daļā ar aptaujas palīdzību tiek identificēti un analizēti dominējošie darba vides riski un konstāteti viss bieţāk pārkāptas DA noteikumi. Darba praktiskajā daļā tiek izstrādāta būvlaukuma darba aizsardzības organizatoriskā struktūrshēma un darba aizsardzības plāns būvlaukumam ar daţādiem būvuzľēmējiem, kā arī tiek sniegti priekšlikumi par preventīvajām prasībām drošai darbu veikšanai. Secinājumu un priekšlikumu daļā tiek konstatētas būtiskākās problēmas darba vides riska faktoru novertēšanā un doti iespējamie risinājumi.
Keywords darba aizsardzība, ceļu un tiltu būvniecība, preventīvie pasākumi
Keywords in English occupation safety, road and bridge construction, preventive measures
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 24.05.2013 13:49:33