Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģija valsts augstākās izglītības iestādēs"
Title in English "Human resource management strategy in state higher education institutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec.,doc.(prakt.) I.Eriņš
Abstract Tā kā, tāpat kā citās tautsaimniecības nozarēs, palielinās cilvēkresursu vadīšanas loma arī valsts augstākās izglītības iestādēs, tad arī šajās organizācijās rodas nepieciešamība ieviest cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģiju, taču šo stratēģiju nepietiek organizācijā sagatavot tikai kā formālu dokumentu, bet tā ir arī jāievieš un jāīsteno organizācijas praktiskajā darbībā. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģiju valsts augstākās izglītības iestādēm. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiek izvirzīti šādi darba uzdevumi: 1)novērtēt Latvijas augstākās izglītības galvenos rādītājus un to attīstības tendences; 2)identificēt galvenos faktorus, kas ietekmē personālvadību organizācijās; 3)analizēt personāla vadības funkciju teorētiskos aspektus organizācijā; 4)izveidot augstākās izglītības iestādes cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģijas izstrādes shēmu; 5)izstrādāt cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģijas ieviešanas procesa elementu modeli; 6)veikt pētījumu par darbinieku attieksmi attiecībā uz esošo personāla vadības sistēmu, kā arī apmierinātību ar darbu Valsts policijas koledžā, izmantojot aptaujas metodi; 7)aprobēt izstrādāto cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģijas izstrādes shēmu Valsts policijas koledžā. Darbam izvirzītā hipotēze cilvēkresursu vadības attīstības stratēģija, kas saistīta ar organizācijas misiju un stratēģiskajiem mērķiem, veicina darbinieku motivāciju un darba efektivitātes paaugstināšanos, apzinoties savu nozīmi organizācijas izaugsmes un attīstības perspektīvās, kā arī veido labvēlīgu darba vidi. Maģistra darba pētījuma objekts ir valsts augstākās izglītības iestādes. Pētījuma priekšmets ir augstākās izglītības darbinieku vadīšanas process. Maģistra darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai tiek izmantotas šādas pētījuma metodes:izmantotās literatūras analīze,statistiskās analīzes metode, salīdzināšana,grafiskā metode,SVID analīze, anketēšana,loģiski konstruktīvā metode. Par pētījuma avotiem kalpoja speciālā literatūra, Latvijas Republikas normatīvie akti izglītības jomā, zinātniskie raksti, valsts statistikas dati un interneta resursi. Maģistra darba zinātniskās novitātes elementi: 1)Autore piedāvā personāla vadīšanas attīstības stratēģijas definīciju, kas palīdzēs organizācijas vadībai izprast šo jēdziena būtību, lai pēc iespējas precīzāk spētu definēt iestādes personāla vadīšanas attīstības stratēģiju. 2)Izveidota valsts augstākās izglītības iestāžu personāla vadīšanas attīstības stratēģijas izstrādes shēma, kas formulēta atbilstoši organizācijas misijai, vīzijai un pamatmērķiem. 3)Maģistra darba autore ir veikusi personāla vadīšanas funkciju organizācijā sistematizāciju, kas veicinās iestādes vadītāja izpratni par personāla vadības funkciju nozīmi organizācijas cilvēkresursu vadīšanā. 4)Darba autore ir izstrādājusi organizācijas personāla vadīšanas attīstības stratēģiju ieviešanas procesa elementu modeli, jo nepietiek tikai ar šīs stratēģijas formālu izstrādāšanu, bet tā ir arī jāievieš organizācijas ikdienas darbībā.
Keywords Cilvēkresursu vadīšanas attīstības stratēģija
Keywords in English Human resource management strategy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 23.05.2013 08:32:03