Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma darbības attīstība ārvalstu tirgos"
Title in English "Manufacturing Business Development in Overseas Markets"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Reviewer Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darbu Ražošanas uzņēmuma darbības attīstība ārvalstu tirgos ir izstrādājusi Laura Saliniece, darba zinātniskā vadītāja ir RTU docente, Dr.oec. Rita Greitāne. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt ārvalstu tirgu apguves stratēģijas ražošanas uzņēmumam, un apzināt valsts piedāvātos atbalsta instrumentus eksporta veicināšanai, rezultātā izstrādājot ražošanas uzņēmuma ārvalstu tirgus apgūšanas projektu. Analītiskajā daļā tiek aplūkoti trīs dažādi aspekti, kas veido pamatu turpmākajai darba struktūrai, un tie ir apstrādes rūpniecības analīze, eksporta tirgu analīze un starptautiskās uzņēmējdarbības attīstības iespējas. Analizējot apstrādes rūpniecību, un vienu no tās nozarēm elektronikas un elektrotehnikas nozari, tiek apskatīta tās struktūra un attīstība pa gadiem, nozīme kopējā tautsaimniecības struktūrā, eksporta īpatsvars un potenciāls, novērtējot arī apstrādes rūpniecības vājās puses, tādas kā salīdzinoši zemā produktivitāte. Apskatot eksporta tirgu attīstību un tendences, tiek novērtēta Latvijas eksporta struktūra, un preču un pakalpojumu eksporta diversifikācija, kā arī tiek veikts ieskats eksporta tendencēs Latvijā un pasaulē, novērtējot BRICS valstu potenciālu. Visbeidzot, analītiskajā daļā tiek novērtēti ārējo tirgu apguves veidi jeb biznesa modeļi kā uzņēmumi var sākt darbību ārvalstu tirgos, apskatot katra modeļa priekšrocības un trūkumus, kā arī novērtējot iespējamos riskus, kas saistīti ar starptautisko uzņēmējdarbību. Lietišķajā pētījuma daļā tiek apskatītas valsts politikas pamatnostādnes eksporta veicināšanā un attīstībā, veidojot pamatu turpmākajai pētījuma struktūrai. Daļas ietvaros tiek apskatīti visi finanšu instrumenti, kas pieejami esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, sadalot šos instrumentus atkarībā no to finansēšanas avota un no biznesa cikla attīstības stadijas. Detalizētāk tiek pētīti valsts atbalsta instrumenti uzņēmējiem, kas atrodas izaugsmes stadijā, analizējot valsts atbalsta grantus un finanšu tirgus instrumentus konkurētspējas celšanai un eksporta attīstībai, kā arī apskatot nefinanšu valsts atbalsta instrumentus. Rezultātā atbalsta instrumentu pieprasījums uzņēmēju vidū tiek arī novērtēts. Projekta daļā tiek veikta pētāmā ražošanas uzņēmuma vides izpēte, analizējot tā darbības specifiku, veicot finanšu analīzi, apskatot uzņēmuma aktivitātes starptautiskajos tirgos, kā arī veicot SVID analīzi. Daļas ietvaros tiek veikta arī jaunā mērķa tirgus izpēte un stratēģijas izstrāde jauna mērķa tirgus apgūšanai, izmantojot valsts atbalsta finanšu un nefinanšu instrumentus eksporta veicināšanai un atbalstam. Stratēģijas izstrādes ietvaros, balstoties uz lietišķajā pētījuma daļā apkopotajiem valsts atbalsta instrumentiem, tiek atlasīti analizējamajam uzņēmumam piemērotākie instrumenti, uzskaitot nepieciešamās aktivitātes laika grafikā un izveidojot aptuveno projekta izmaksu tāmi. Stratēģijas izstrādes rezultātā tiek novērtēta projekta efektivitāte. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Darba apjoms, neiekļaujot pielikumus, ir 88 lappuses.
Keywords eksports, ārējās tirdzniecības riski, valsts atbalsta instrumenti, apstrādes rūpniecība
Keywords in English exports, foreign trade risks, government support measures, manufacturing sector
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 14:54:24