Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Budžeta pārvaldīšanas problēmas būvniecības uzņēmumā"
Title in English "Budget Management Problems in a Construction Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. N.Lāce
Reviewer Dr.oec., N.Dubro
Abstract Tēmas aktualitāte tiek pamatota ar to, ka tirgus ekonomikas situācijā vienmēr būs aktuāla efektīvā un konkurētspējīgā uzņēmējdarbība, kura balstās uz prasmīgu un pārdomātu faktisko rādītāju pārvaldīšanu, vadoties pēc plānotajiem datiem, minimizējot no uzņēmuma darbības atkarīgo faktoru ietekmi uz faktisko rādītāju palielinājumu salīdzinājumā ar plānoto, un iepriekš paredzot no uzņēmuma neatkarīgo faktoru ietekmi; atklājot, analizējot un vadot radušās rādītāju novirzes no plānotā, kuras pārsniedz uzņēmuma noteiktās pieļaujamās normas. Darba pētīšanas objekts ir būvniecības uzņēmums SIA A.&V. Celtnieks, kas specializējas monolītbetonēšanas darbu veikšanā. Par pētīšanas priekšmetu tika pieņemta izmaksu budžeta pārvaldīšanas process monolītbetonēšanas darbiem noteikta būvniecības projekta ietvaros. Balstoties uz tēmas aktualitāti, tiek izvirzīts sekojošs darba mērķis apskatāmā būvniecības uzņēmuma ietvaros, identificējot iespējamos trūkumus un problēmas tā būvniecības projekta monolītbetonēšanas darbu izmaksu budžeta pārvaldīšanā, praktiski izstrādāt un ievest ekonomiski pamatotus noviržu vadīšanas principus. Darba ietvaros tika izvirzīta hipotēze, ka efektīvi, racionāli pārvaldot monolītbetonēšanas darbu izmaksu budžetu, izstrādājot un pielietojot noteiktu principu kopumu, projekta būvdarbu faktiskās izmaksas nepārsniegts plānotās vairāk kā par 5 %. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Sakarā ar maģistra darba apjoma un laika ierobežojumiem, budžetēšanas process tiks apskatīts mikrolīmenī budžeta pārvaldīšanas problēmātikas tēma tiks apskatīta tikai no izmaksu budžeta pārvaldīšanas aspekta uz noteikta atsevišķa būvniecības projekta piemēra, izskatot peļņas līmeni samazinošo noviržu pārvaldīšanas novēršanas pasākumus. Ievadā tiek definēts veicamā darba mērķis, pamatota apskatāmās un pētāmās tēmas aktualitāte, noformulēti mērķa sasniegšanai izpildāmie uzdevumi, noteikts pētīšanas objekts un priekšmets, raksturots teorētisks un praktisks iegūto rezultātu nozīmīgums, tiek iezīmēti maģistra darba ierobežojumu rāmji. Pirmajā daļā tika atklātas būvniecības kā nozares, tā arī kā darbības veida būtība un galvenās atšķirīgās pazīmes un īpatnības, sniegts īss nozarē pastāvošās situācijas, novērojamo tendenču un nākotnes attīstības prognožu izklāsts. Līdzās ar iepriekš minēto, analītiskajā daļā tika izpētītas un savā starpā salīdzinātas vairāku autoru sniegtās budžetēšanas definīcijas. Tālākajā darba gaitā budžetēšanas jēdziens tika interpretēts atsevišķa būvniecības projekta mērogā. Otro lietišķo pētījuma daļu darba autore uzsāk ar apskatāmās problēmas aktualitātes līmeņa pētīšanu no buvniecības nozarē strādājošo speciālistu viedokļa veic intervijas. Tālāko daļas saturu strukturē vadoties pēc galvenās būvniecības izmaksu klasifikācijas pēc izmaksu posteņiem, atsevišķi izdalot visbūtiskākos izmaksu posteņus, aprakstot to vadīšanas labākās prakses piemērus, pieejas un metodes. Projekta daļā, kas ir šī maģistra darba trešā daļa jau uz konkrētā būvniecības projekta piemēra tiek pārbaudītas lietišķā pētījuma daļā izklāstīto paņēmienu un metožu efektivitāte un lietderīgums izmaksu noviržu vadīšanas procesā, tātad, darba autore ekonomiski pamatojot neteiktās resursu līdz ar to arī izmaksu vadīšanas paņēmienus, pārbauda darba ietvaros izvirzīto hipotēzi. Secinājumos un priekšlikumos, vadoties pēc darba ietvaros veiktās informācijas apkopošanas, analīzes un iegūtajiem pētījumu rezultātiem, tika izdarīti secinājumi par nonāktajiem darba gaitā atzinumiem un izvirzīti gan vispārīgie, gan arī praktiskie, balstīti uz darbā apskatāmā uzņēmuma darbības uzlabošanas mērķa, priekšlikumi. Darba praktiskais nozīmīgums tiek pamatots ar to, ka darba gaitā tika izstādāts un ekonomiski pamatots praksē pielietojamais būvniecības resursu vadīšanas principu kopums, kas veicina būvniecības un montāžas darbu izmaksu efektīvo pārvaldīšanu atsevišķa būvniecības projekta ietvaros.
Keywords BUDŽETA PĀRVALDĪŠANAS PROBLĒMAS BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMĀ
Keywords in English BUDGET MANAGEMENT PROBLEMS IN A CONSTRUCTION COMPANY
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 13:50:13