Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Maksātnespējas modeļi Latvijas uzņēmumiem"
Title in English "Insolvency models for Latvian enterprises"
Department
Scientific advisor Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
Reviewer Mg.oec., pr.doc. J.Mežiels
Abstract Maģistra darba pētījuma objekts ir Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu gada pārskati par laika periodu no 2008.-2011.gadam un darba pētījuma priekšmets ir maksātnespējas prognozēšanas modeļu precizitātes novērtējums uz finanšu gada pārskatu pamata. Maģistra darba mērķis ir novērtēt maksātnespējas prognozēšanas modeļu izmantošanas iespējas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu finansiālā stāvokļa analīzē un izstrādāt algoritmu un klasifikācijas matricu maksātnespējas ticamības precizitātes noteikšanai. Maģistra darba hipotēzes (H1 un H2) maksātnespējas prognozēšanas modeļu izmantošanai praktiskajam pielietojumam Latvijas uzņēmumu maksātnespējas novērtējumam ir nepieciešama precizitātes pārbaude (H1); parametrisko metožu modeļu (MDA, riska indeksa analīzes un logit/ probit regresijas analīzes) izmantošana, ļauj ar pietiekamu precizitāti veikt uzņēmumu maksātnespējas novērtējumu (H2). Lai sasniegtu darba mērķi ir izvirzīti šādi uzdevumi: apskatīt jēdzienu maksātnespēja no juridiskā un ekonomiskā aspekta; noskaidrot kāda ir Latvijas un Eiropas valstu maksātnespējīgo un bankrotējošo uzņēmumu statistika un veikt tās analīzi; raksturot maksātspējas novērtēšanas pakalpojumu sniedzējus un saņēmējus; novērtēt maksātspējas ietekmējošus faktorus; apskatīt auditētos finanšu pārskatus laika posmā no 2008.-2011.gadam; apskatīt un izpētīt Latvijas un ārvalstu zinātnieku maksātnespējas prognozēšanas modeļus, veikt to praktisko pielietojumu Latvijas uzņēmumiem; pārbaudīt novērtējuma precizitātes pakāpi un veikt to salīdzinošo analīzi. Lai sekmīgi atrisinātu izvirzītos uzdevumus maģistra darbs ir iedalīts trijās daļās. Analītiskajā daļā tiek skaidrots jēdziena maksātnespēja juridiskais un ekonomiskais aspekts. Darba gaitā tiek izpētīta LR likumdošana un normatīvie akti, ka arī citu Eiropas valstu normatīvie akti attiecībā uz maksātnespēju. Tiek raksturoti maksātspējas novērtēšanas pakalpojumu sniedzēji un saņēmēji, autore pievērsusi uzmanību tādiem aktuāliem jautājumiem kā finanšu pārskatu lietotāju loks, grāmatveža profesionalitāte un finanšu pārskatu kvalitāte. Lietišķa pētījuma daļā tiek novērtēti raksturīgākie maksātspējas ietekmējošie faktori. Izpētīti Latvijas un ārvalstu zinātnieku izstrādātie maksātnespējas prognozēšanas modeļi, kas tika klasificēti, izmantojot tādas parametriskas metodes kā MDA, riska indeksa analīze un logit/ probit regresijas analīze. Pētījumā ir iekļauti E. Altmana Z", Dž. Fulmera H, V. Šorina/ I. Voronovas Z2L, D. Šķilteres/ R. Žukas, P. Kraličeka, D. Djurana, M. Zmijevska un I. Genrihas , G. Petteres, I. Voronovas bankrota prognozēšanas modeļi. Projekta daļā ir apkopoti darba autores praktiskā pētījuma rezultāti par Latvijas un ārvalstu zinātnieku izstrādāto maksātnespējas prognozēšanas modeļu izmantošanas iespējām Latvijas uzņēmumu maksātnespējas novērtēšanai. Modeļu testēšanai aprēķināti prognozēšanas indeksi pēc uzņēmumu finanšu pārskatiem un to vērtības salīdzinātas ar zinātnieku izstrādāto modeļu vērtēšanas kritērijiem, lai korekti novērtētu katra konkrētā modeļa precizitātes pakāpi. Kopumā praktiskajā pētījumā ir izmantoti 51 dažādu nozaru uzņēmumu 126 finanšu pārskatu informācijas dati par laika periodu no 2008. - 2011.gadam. Maģistra darba praktiskā vērtība ir vērsta plašam pielietojumam ekonomiskajā vidē, lai ekonomikas un finanšu jomas speciālistiem, uzņēmumu īpašniekiem sniegtu teorētiska rakstura ieskatu par maksātnespējas prognozēšanas modeļiem un to piemērošanu Latvijas uzņēmumiem maksātnespējas novērtēšanai un prognozēšanai. Izmantojot šos modeļus un novērtējot maksātnespējas iespējamību, pastāv iespēja laicīgi samazināt potenciālo zaudējumu apjomu vidēji par 7320 Ls uz vienu bankrotējošo uzņēmumu. Iegūtā informācija ir derīga uzņēmuma īpašniekiem un vadībai, lai apzinātu pieļautās kļūdas un trūkumus uzņēmuma darbībā un savlaikus tās novēršot.
Keywords maksātnespējas noteikšanas modeļi, prognozēšanas modeļi, maksātnespēja, bankrots,
Keywords in English insolvency prediction models, prediction model, insolvency, bankruptcy
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 10.01.2013 12:41:41