Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Kredītrisku vadība finanšu pakalpojumu uzņēmumos"
Title in English "Credit risk management for financial services companies"
Department
Scientific advisor Dr.oec., prof. K.Didenko
Reviewer Dr.oec., prof. V.Jurēnoks
Abstract Maģistra darba autore ir pievērsusies kredītrisku vadīšanai Latvijā, apzinot iespējas Latvijas finansiālo uzņēmumu tirgū uzlabot kredītriska vadību, ka arī uz teorētiskā materiāla un statistisko datu analīzes pamata izstrādāt pasākumus un priekšlikumus kreditēšanas pilnveidošanai. Kredītriska mazināšanai kredītiestādēm jāpiemēro dažādas metodes. Jānovērtē gan kredītiestādi, gan klientus, gan konkurentus. Konkurentu analīze ir esošo un potenciālo konkurentu stipro un vājo pušu novērtējums. Šāda analīze dod iespēju apzināties draudus un iespējas, kādas ir uzņēmumam. Jānovērtē uzņēmuma marketinga vide. Mārketinga vidi var iedalīt iekšējā (mikrovidē) un ārējā (makrovidē). Mārketinga iekšējās un ārējās vides novērtēšana parasti tiek veikta izmantojot SWOT, jeb latviešu valodā SVID analīzi. Kredītiestādes riska vadībai jānovērtē arī uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Finanšu analīzes procesā tiek noskaidrotas dažādas finanšu rādītāju absolūtās, relatīvās novirzes, to izmaiņu apjomi un cēloņi. Maģistra darba pētījuma objekts ir finanšu pakalpojumu uzņēmums. Darba priekšmets ir finansiālo uzņēmumu kredītrisku izpēte. Maģistra darba hipotēze: kredītrisku noteikšana un vadība palīdz palielināt uzņēmuma peļņu. Darba mērķis ir uzlabot uzņēmuma kredītriska vadību, ka arī uz teorētiskā materiāla un statistisko datu analīzes pamata izstrādāt pasākumus un priekšlikumus kreditēšanas pilnveidošanai. Lai sasniegtu mērķi, darba autore izvirza šādus uzdevumus: veikt kredīta teorētisko aspektu apskatu; izpētīt kreditēšanas likumus; izpētīt piedāvāto kredītu veidus; noteikt kreditēšanas ietekmējošos faktorus; noteikt kredītrisku; analizēt kreditēšanas dinamiku Latvijā laika posmā no 2007. gada līdz 2011. gadam; pētīt un novērtēt banku piedāvātos risinājumus kredītrisku mazināšanai; izstrādāt kredītrisku mazināšanas modeli finansiālam uzņēmumam; izstrādāt secinājumus un priekšlikumus fizisko personu kreditēšanas pilnveidošanai. Maģistra darba novitāte ir kredītrisku mazināšanas novērtēšanas modelis. Ar to palīdzību ir iespējams uzlabot uzņēmuma kredītriska vadību. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, kurās apskatāmie jautājumi ir izvēlēti, tāpēc, ka, izpētot šo jautājumu būtību un svarīgumu, tiek risināti pētījuma uzdevumi. Pirmajā nodaļā autore izpēta kredīta teorētiskos aspektus kredīta būtību, funkcijas un klasifikāciju. Kredītiestāžu piedāvātos kredītus, kredītu izsniegšanas nebanku nozarē stiprās un vājās puses noteikšanu un kredīta tirgus analīzi Latvijā. Otrā daļa ir veltīta kredītu izsniegšanas ietekmējošiem novērtējuma faktoriem, risku vadības stratēģijai finanšu uzņēmumā un kredītiestādes riska vadības modelim, kurš ir izstrādās ar visnozīmīgākiem, pēc autora viedokļa, kredītrisku mazināšanas modeļiem. Trešajā daļā autore analizē konkrēta finansiāla uzņēmuma darbību, finansiālo stāvokli, izpēta kredītiestāžu riskus un novērtē tos pēc kredītrisku mazināšanas modeļiem, kuri ir aprakstīti maģistra darba otrajā daļā. Autore arī piedāvā pasākumus kredītriska mazināšanai finanšu uzņēmumā. Noslēgumā autore apkopo veiktos pētījumus, izdara secinājumus, izsaka savu viedokli un sniedz priekšlikumus kredītu pilnveidošanai. Maģistra darba ierobežojumi: darbā tiks pētīts kreditēšanas tirgus Latvijā; pētījumi tiks veikti kredītēšanā nebanku nozārē; pētījuma periods ir veikts par laika periodu no 2007. gada līdz 2011. Maģistra darba praktiskā vērtības ir sekojoša - tā rezultātā tiks vienkopus apkopoti pētījuma rezultāti, ieteikumi un kredītriska novērtēšanas pasākumi, ar kuriem vajadzētu iepazīties kredītiestāžu vadītājiem un risku nodaļas vadības speciālistiem lai uzlabot uzņēmuma kredītriska vadību un ar to palīdzību palielināt uzņēmuma peļņu. Darba kopējais apjoms bez pielikumiem ir 82 lappaspuses. Darbā iekļautas 36 tabulas, 6 attēli, 1 pielikums.
Keywords kredīts, kredītrisks, kredītriska vadība
Keywords in English credits, credit risks, credit risk management
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 09.01.2013 18:38:19