Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšana Latvijā"
Title in English "Elaboration of Business Development Strategy in Latvia"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Reviewer Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
Abstract Saskaņā ar Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes datiem transporta nozare Latvijā veido 13% no IKP. Pateicoties ģeogrāfiskajam izvietojumam Latvija vienmēr ir bijusi nozīmīgs punkts tranzīta ceļā starp Krieviju, Eiropu un pārējo NVS valstu reģionu. Vairāk kā 85% no Latvijas ostās pārkrautajām kravām ir tranzīta kravas, apmēram 75% sauszemes transporta apgrozījuma un vairāk kā 90% dzelceļa apgrozījuma veido tranzīta kravas. Cīņā par tranzīta kravu apkalpošanu konkurenci Latvijai izrāda kaimiņvalstis un plašākais Ziemeļaustrumu Eiropas reģions. Nozīmīgākie sektori kravu pārvadājumu nozarē (2011. gada dati) bija dzelzceļa transports (59,4 tūkst. t), jūras transports (68,8 tūkst. t) un autotransports (53,9 tūkst. t). Baltijas valstu vidū pēc kravu apgrozījuma Latvija ir līdere jūras un dzelzceļa transportā. Autotransporta jomā līdere ir Lietuva. Lai veiksmīgi saglabātu esošo un piesaistītu jaunu tranzīta kravu plūsmu, Latvijai ir nepieciešams paaugstināt savu konkurētspēju. Latvijas transporta nozares priekšrocības (dalība ES, Krievijas standarta platsliežu dzelzceļš, vairākas neaizsalstošas ostas, bezmaksas ceļi, integrēts dzelzceļa un autoceļu tīkls, ģeogrāfiskais izvietojums), praktiski ir tādas pašas kā Lietuvai un Igaunijai. Tāpēc ir nepieciešams atrast un novērst pastāvošos trūkumus, kas uzlabotu kopējo valsts konkurētspēju, kā arī atrast papildu jomas, kuras paaugstinātu konkurētspēju. darba mērķis ir novērtēt SIA R CASE LOGISTIKA konkurētspēju un izstrādāt ekonomiskajiem apstākļiem un uzņēmuma mērķiem atbilstošu attīstības stratēģiju. Izvirzīto mērķu sasniegšanai ir nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: 1. Kravu pārvadājumu nozares izpēte un tās iespējamo attīstības virzienu noteikšana. 2. Veikt kravu pārvadājumu nozares uzņēmumu stratēģiju izpēti, lai salīdzinātu tās ar SIA R CASE LOGISTIKA izvēlēto stratēģiju. 3. Novērtēt SIA R CASE LOGISTIKA klientu apmierinātības līmeni ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. 4. Izstrādāt SIA R CASE LOGISTIKA stratēģisko virzību, formulējot uzņēmuma misiju, vīziju un mērķus. 5. Attīstības stratēģijas īstenošana, realizējot priekšlikumus, kuri tika formulēti maģistra darba gaitā. Maģistra darba pētījuma objekts ir sauszemes kravu pārvadājumu uzņēmums- SIA R CASE LOGISTIKA, savukārt pētījuma priekšmets ir uzņēmuma attīstības stratēģijas izstrādāšana. Maģistra darba praktiskā nozīme autores izstrādātie priekšlikumi var tikt izmantoti praksē, lai uzlabotu SIA R CASE LOGISTIKA zemo atpazīstamības līmeni un piesaistītu jaunus klientus, realizējot jaunus pārvadājumu maršrutus. Maģistra darbs sastāv no ievada, trim daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauts 49 avots. Analītiskajā daļā aplūkota kravu pārvadājumu nozare Latvijā- dzelzceļa, jūras un sauszemes kravu pārvadājumi, un nozares attīstības iespējas nākamajiem gadiem. Kā arī tiek raksturots uzņēmuma darbības veids, organizatoriskā struktūra un veikta uzņēmējdarbības vides analīze. Lietišķajā pētījuma daļā ir veikts sauszemes kravu pārvadājumu nozares tirgus novērtējums, kurā ir noteikti būtiskākie tirgus līderi un to īstenotās stratēģijas, kā arī salīdzināts viens no vadošajiem nozares uzņēmumiem ar SIA R CASE LOGISTIKA darbību. Tiek noteikts sauszemes kravu pārvadājumu nozares konkurētspējīgais produkts un novērtēts SIA R CASE LOGISTIKA klientu apmierinājums ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Projekta daļā izstrādāta uzņēmuma misija, vīzija un mērķi, kā arī attīstības stratēģija. Pēc analītiskās un lietišķās pētījuma daļas izstrādes, SIA R CASE LOGISTIKA darbības uzlabošanai tika piedāvāti sekojoši varianti, lai piesaistītu jaunus klientus un uzlabotu uzņēmuma atpazīstamību- jaunu maršrutu piedāvāšana tirgū, bet kā otrs- mājas lapas izveide un sociālo tīklu izmantošana uzņēmuma ikdienā. Kā arī tiek aprēķināts SIA R CASE LOGISTIKA rentabilitātes līmenis.
Keywords kravu pārvadājumu nozares uzņēmums
Keywords in English freight industry enterprise
Language lv
Year 2013
Date and time of uploading 07.01.2013 14:28:04