Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Priekšdārzi daudzstāvu dzīvojamajā vidē pret ielas fronti
Title in English Front Gardens of Street Area in Multi-Storey Apartment Buildings
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor Ieva Miķelsone
Reviewer Sarmīte Barvika
Abstract Mūsdienās līdz ar pieaugošo urbanizāciju pasaulē un Latvijā, vienlaikus palielinoties arī automašīnu skaitam, arvien lielāka nozīme ir ielas telpai. Būtisku pāreju no publiskās uz privāto ārtelpu nodrošina priekšdārzi ielas telpā daudzdzīvokļu dzīvojamajām ēkām, kas var sniegt estētisku un funkcionālu nozīmi pilsētvidē. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt priekšdārzu lomu un telpiskās attiecības ielas telpā. Bakalaura darbā tiek veikta priekšdārzu veidošanās analīze vēsturiskajā pilsētbūvnieciskajā situācijā Rīgā un Pierīgā, tiek analizēta priekšdārzu juridiskā pārvaldība, telpiskās attiecības un privātuma līmeņi, tiek definēta priekšdārzu nozīme ielas telpas aktivitāšu kontekstā, veicot atsevišķu priekšdārzu funkcionālo analīzi, kā arī tiek pētīta to ekoloģiskā nozīme. Pētījuma ietvaros tiek veikta 138 respondentu aptauja par priekšdārzu socioloģisko uztveri, kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi priekšdārzu rekonstrukcijai 3 dažādās daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves vidēs. Pētījuma rezultātā secināts, ka priekšdārzi ielas telpā vēsturiski veidojušies gan, lai saglabātu kontaktu ar dabu blīvā apbūvē, gan, lai vēsturiskajā apbūvē varētu būvēt maksimālu apbūves augstumu, bet mūsdienās aktuāla ir ārtelpas privātuma nodrošināšana tajos. Respondenti priekšdārzus vairāk uztver kā daļēji publisku telpu un vēlētos vienotu dizainu priekšdārziem vienas ielas vai kvartāla telpas ietvaros. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 analītiskajām daļām un secinājumiem. Tā apjoms ir 37 lappuses, ieskaitot 34 attēlus, 2 tabulas un 5 pielikumus. Izmantoto avotu sarakstā ir 57 nosaukumi.
Keywords priekšdārzi, ielas telpa, ārtelpa, privātuma līmeņi ārtelpā, daudzdzīvokļu dzīvojamā vide
Keywords in English front gardens, street space, outdoor space, privacy levels in outdoor space, multistory residential environment
Language lv
Year 2023
Date and time of uploading 14.01.2023 00:07:22