Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā"
Title in English "Analysis and improvement of the quality management system at RTU Rudolfs Cimdins Riga Biomaterials Innovations and Development Centre"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Gaļina Robertsone
Reviewer Aija Medne
Abstract Prindule P. (2022). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg. oec., G. Robertsone. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 59 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 7 avoti latviešu, 28 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir veikt RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra esošās kvalitātes sistēmas analīzi, novērtējumu, kā arī sniegt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Teorētiskajā darba daļā ir izpētīti kvalitātes vadības sistēmas galveno elementu raksturojums -definīcijas, jēdzieni, kā arī aprakstītas izmantojamās metodes. Analītiskajā darba daļā tika izanalizēts un iegūts apkopojums par esošo situāciju inovāciju un attīstības centra kvalitātes vadības sistēmu un tās iespējamo pilnveidi. Kā arī tika izprasti iespējamie finansiālie zaudējumi saistībā ar to. Praktiskajā darba daļā pamatojoties uz analītiskajā daļā iegūtajiem rezultātiem, tika izstrādāt priekšlikumi pilnveidei inovāciju un attīstības centra kvalitātes vadības sistēmai un tās atrastajām problēmām vai neatbilstībām, kā arī veikti ar kvalitātes izmaksām saistītie aprēķini un aprakstīti plānotie ieguvumi no piedāvātiem priekšlikumiem. Pielietojot PICK diagrammu tika izveidots plāns priekšlikumu secīgai realizācijai. Nozīmīgākie darba autores secinājumi ir, ka pētniecības centros ir ieteikts izmantot gan standartus, gan vadlīnijas. Standarts apkopo prasības kvalitātes vadības sistēmai, taču vadlīnijas apraksta, kā kvalitātes vadību var integrēt pētniecību centru procesos. Kvalitātes vadības procesu mijiedarbības karte ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, kas nodrošina pārdomātu un sistemātisku pieeju procesu vadībai. RTU RBIAC ir nepieciešams uzturēt KVS, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, iegūto pētniecisko rezultātu ticamību un atkārtojamību, kā arī konkurētspējas sadarbību ar industriju. Nozīmīgākie priekšlikumi, ņemot vērā analītiskās daļas rezultātus, ir procesu mijiedarbības kartes ieviešana un atbildīgo personu trūkuma dēļ, pieņemt darbā kvalitātes vadītāju. Kā trešais priekšlikums radās, par procesu kartes SOP “Biznesa risku vadība” ieviešanu. Galvenie priekšlikumi tika sakārtoti atbilstošā secībā izmantojot PICK diagrammu.
Keywords Pētniecības centri, kvalitātes vadības sistēma, ISO 9001, SOP
Keywords in English Research centres, quality management system, ISO 9001, SOP
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 25.05.2022 14:28:36