Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes sistēmas un risku novērtējums un pārvaldība A/S “Grindeks”"
Title in English "Assessment of the quality system and risks in “Grindeks” Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Aija Medne
Reviewer Dina Barkāne
Abstract Bantauska E. (2022). Kvalitātes sistēmas un risku novērtējums un pārvaldība uzņēmumā AS “Grindeks”. Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.doc. A. Medne. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 19 tabulas. Literatūras avotu sarakstā ietverti 4 avoti latviešu un 33 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir novērtēt un analizēt uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu un risku pārvaldību un to ietekmējošos faktorus. Pamatojoties uz iegūtiem analīzes rezultātiem izstrādāt priekšlikumus kvalitātes sistēmas un risku pārvaldības pilnveidei. Pirmajā darba daļā tika izpētīti “kvalitātes vadības sistēmas” un “risku pārvaldības” jēdzieni, konkrētāk, farmācijas nozarē, kā arī veikta izvēlēto metožu - 5 Kāpēc, Pareto principa, failure mode and effects analysis (FMEA), iekšējā audita un risku matricas analīze. Otrajā darba daļā tika izpētīta kvalitātes vadības sistēma un riska pārvaldība uzņēmumā. Tika novērtēta jaunu produktu izstrādes procesa atbilstība laba ražošanas prakse (LRP) un ISO 9001 standartu prasībām. Risku noteikšanai tika izmantota FMEA metode, kur ar 5 Kāpēc metodes palīdzību tika noteikti galvenie riska cēloņi, un pielietojot pareto principu, salīdzināti galveno risku un neatbilstības cēloņu svarīgums sistemātiskā veidā. Kā arī veikts kvalitātes zudumu aprēķins iegūtajām neatbilstībām un riskiem. Trešajā darba daļā tika veikti pilnveides priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmai un risku pārvaldībai pamatojoties uz iegūtajām neatbilstībām un riskiem, kas tika atrasti darba analītiskajā daļā. Rezultātā tika izstrādāti trīs procesa pilnveides priekšlikumi, aprēķinātas priekšlikumu izmaksas un izstrādāts priekšlikumu pilnveides plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Risku pārvaldība ir daļa no kvalitātes vadības sistēmas, un tās ieguvums ir laicīga risku novēršana un medikamentu uzraudzība visā tā dzīves ciklā. Galvenie riski un neatbilstības ir saistītas ar iekārtu novirzēm, darbinieku kļūdām, neuzmanību, kā arī formu aktualizācijas un izstrādes trūkumu. Balstoties uz analīzes rezultātiem tika izstrādāti trīs pilnveides priekšlikumi - iekārtu sistēmas kontroles uzlabošana, apmācību procesa uzlabošana un dokumentācijas aprites uzlabošana.
Keywords Kvalitātes vadība, risku pārvaldība, jaunu produktu izstrāde
Keywords in English Quality management, risk management, new product development
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 19:56:00