Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Dzeramā ūdens uzpildes staciju tīkla attīstības iespējas Rīgas pilsētā
Title in English Development opprtunities for the network of water refilling stations in the city of Riga
Department
Scientific advisor Armands Auziņš
Reviewer Uldis Kamols
Abstract Bakalaura darba “Dzeramā ūdens uzpildes staciju tīkla attīstības iespējas Rīgas pilsētā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijas 4. kursa studente Laura Jaunākā. Darba vadītājs ir vadošais pētnieks, Dr. oec. Armands Auziņš. Darbs sastāv no 72 lapaspusēm, 17 attēliem, 6 tabulām un 10 pielikumiem. Mūsdienās pilsētas, arī Rīga, klimata pārmaiņu rezultātā saskaras ar tādiem izaicinājumiem kā kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un ilgtspējīga attīstība. Pilsētām jāmainās un jāattīstās līdzi laikam, lai pielāgotos notiekošajām izmaiņām. Publiskajai ārtelpai kā vietai, kuru lieto visas sabiedrības grupas, ir it sevišķi svarīga loma tajā, jo pārdomāts labiekārtojums nodrošina iedzīvotājiem iespējas apmierināt to vajadzības, tajā skaitā arī veldzēt slāpes. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt dzeramā ūdens pieejamību Rīgas pilsētas publiskā ārtelpā un izstrādāt priekšlikumus dzeramā ūdens uzpildes staciju tīkla attīstībai Rīgas pilsētā. Teorētiskajā daļā apkopota pieejamā literatūra par publiskās ārtelpas jēdzienu, kvalitatīvas publiskās ārtelpas raksturiezīmēm, publiskās infrastruktūras un pakalpojumu lomu pilsētas ilgtspējīgā attīstībā. Izpētīta Maslova vajadzību hierarhijas teorija pilsētplānošanas kontekstā un apkopoti publiskās ārtelpas plānošanas principi. Apkopota informācija par klimata pārmaiņām, pilsētas publiskās ārtelpas pielāgošanu to radītājiem riskiem un ieguvumi, ko sniedz brīvi pieejamas dzeramā ūdens ieguves vietas pilsētvidē. Analītiskajā daļā analizēti Rīgas attīstības plānošanas dokumentu ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas mērķi un rīcības saistībā ar pilsētas publiskās ārtelpas attīstību un dzeramā ūdens punktu veidošanu. Pētījuma pirmajā un otrajā daļā apkopotos rezultātus stiprina un papildina intervijas ar stratēģiskās plānošanas, ūdens pētniecības, sabiedriskās ūdenssaimniecības jomu pārstāvjiem. Projekta daļā apsekoti esošie dzeramā ūdens punkti, veikts esošās situācijas raksturojums un kartējums. Tika noteikts, ka iekārtu vispārējais tehniskais stāvoklis un vizuālais izskats vērtējams kā labs, savukārt to izvietojums neaptver visas pilsētas apkaimes un to kopējais skaits šobrīd kā nepietiekams. Balstoties uz gūtajiem rezultātiem, izstrādāts projekts Rīgas pilsētas dzeramā ūdens uzpildes staciju tīkla attīstībai līdz 2027. gadam pilsētas apkaimju centros un parkos. Dzeramā ūdens uzpildes staciju tīkla turpmākajā attīstībā būtiska loma būs pašvaldības un tās kapitālsabiedrību veiksmīgai savstarpējai sadarbībai.
Keywords sociāli atbildīga pilsētplānošana, publiskā ārtelpa, pielāgošanās klimata pārmaiņām, dzeramā ūdens pieejamība, dzeramā ūdens uzpildes stacijas
Keywords in English socially responsible urban planning, public outdoor space, adaptation to climate change, availability of drinking water, drinking water refilling stations
Language lv
Year 2022
Date and time of uploading 24.05.2022 13:22:37