Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma izmaksu politikas pilnveidošanas projekts
Title in English Manufacturing company’s cost policy improvement project
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Mg. oec. I. Pokromoviča, galvenā grāmatvede, SIA “RTU Enerģija”
Abstract Bakalaura darba autors: Artūrs Tauriņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma izmaksu vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 13 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt SIA „Kurz” pašizmaksu sistēmu uzņēmumā un apskatīt, kādas optimizācijas aktivitātes būtu nepieciešamas, lai veicinātu uzņēmuma peļņu, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma attīstībai. Analītiskajā daļā autors veic pētāmā uzņēmuma ražošanas plānošanas procesu, sistēmas un metožu analīzi. Tika pētīti sistēmu, izmaksu un iekārtu izvietošanas modeļi, kā arī pašizmaksu sistēmas uzlabošanas iespējas uzņēmuma peļņas veicināšanai. Pētījumu daļā autors, analizējot speciālo literatūru, veic procesu ietekmes izpēti uzņēmumā un to iespējas uzlabot apstākļus uzņēmumā, ar mērķi samazināt produkcijas pašizmaksu un palielināt uzņēmuma peļņu. SIA “Kurz” pilnveidošanas iespējas ietekmē uzņēmuma pastāvošās problēmas produkcijas pašizmaksas jautājumos. Pie nozīmīgākajiem uzņēmuma attīstības problēmām pieder augstas materiālu iepirkumu izmaksas, neefektīva darba spēka izmantošana un citas ar darba organizāciju saistītas darbības. Aprēķinu daļā autors izpēta pašizmaksas veidošanās ietekmi uz uzņēmuma peļņu, tā trūkumus un priekšrocības, kā arī izstrādā priekšlikumus kā uzlabojumus, kas palīdzētu uzņēmumam samazināt produkcijas pašizmaksu un paātrinātu procesu uzņēmumam ātrāk nokļūt līdz bezpeļņas punktam un vēlāk jau gūt peļņu. Lai paaugstinātu SIA „Kurz” iespējas samazināt produktu pašizmaksu, ražošanas uzņēmumam ir nepieciešams samazināt pašreizējās materiālu iepirkumu izmaksas, nostabilizēt darba procesus un darbiniekiem noteikt konkrētus darba pienākumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Tauriņš, A., Šatrevičs, V. (2021). Ražošanas uzņēmuma izmaksu vadīšanas sistēmas pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Liepāja: RTU, Liepājas studiju un zinātnes centrs, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 88 lpp.
Keywords pašizmaksa, optimizācija, ražošana, metālapstrāde
Keywords in English costs, optimization, manufacturing, metalworks
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 04.06.2021 10:26:32