Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Neatbilstību kontroles sistēmas integrācija un pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā"
Title in English "Integration and improvement of non-conformity control system in the State Construction Control Bureau"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Degtjarjova
Reviewer Zinātniskais asistents Svetlana Mjakuškina
Abstract Lisecka S. Neatbilstību kontroles sistēmas integrācija un pilnveide Būvniecības valsts kontroles birojā: Maģistra darbs / S. Lisecka, I. Degtjarjova. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2021. – 90 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 14 tabulas, 2 formulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 17 avoti latviešu, 55 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 21 lpp. Darba mērķis ir izstrādāt neatbilstību kontroles sistēmas pilnveides risinājumus Būvniecības valsts kontroles biroja integrētas vadības sistēmas ietvaros un sniegt priekšlikumus neatbilstību kontroles sistēmas pilnveidei. Pirmajā darba daļā apzināta un izpētīta dažādos literatūras avotos esošā informācija par neatbilstību kontroles un integrētas vadības sistēmas teorētiskajiem aspektiem, kā arī tiek apzinātas metodes, ko autore lieto neatbilstību kontroles sistēmas integrācijas novērtēšanā. Tiek analizēti un salīdzināti dažādu autoru publicētie viedokļi par neatbilstību jēdzienu, neatbilstību kontroles sistēmu, kā arī integrētas vadības sistēmas ieviešanu un vadības sistēmu integrācijas pakāpes novērtēšanu. Tiek izvērtētas kvalitātes metodes un instrumenti un iegūta teorētiskā bāze neatbilstību kontroles sistēmas novērtēšanai un analīzei. Otrajā darba daļā raksturota un novērtēta BVKB darbība, iekšējā un ārējā vide, integrēta vadības sistēma un neatbilstību kontroles sistēma atbilstoši ISO 17024:2012 un ISO 9001:2015 standarta un ārējo normatīvo aktu prasībām. Identificētas neatbilstību kontroles sistēmas nepilnības un pilnveides iespējas. Trešajā darba daļā ir izstrādāti energoefektivitātes un naftas produktu kontroles riski, veikts risku novērtējums un izstrādāts rīcību plāns risku ietekmes mazināšanai un novēršanai, izstrādāti priekšlikumi neatbilstību kontroles sistēmas integrācijai un pilnveidei, sniegts ekonomiskais pamatojums pilnveides risinājumu ieviešanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: BVKB ir ieviesta integrēta vadības sistēma un neatbilstību kontroles sistēmai ir būtiska nozīme BVKB darbības nodrošināšanā un attīstībā. BVKB vadības sistēmu integrācijas pakāpe ir daļēja: deviņās jomās, tai skaitā neatbilstību kontrolē, tā ir pilnīga, astoņās jomās - daļēji, trīs jomās integrācijas nav. Pētījumā tika identificētas pilnveides risinājumu iespējas un izstrādāti trīs pilnveides risinājumi: risku reģistra izstrāde energoefektivitātes un naftas kontroles jomā, risku novērtēšana un kļūdu novēršanas pasākumu izstrāde; iesaistīto pušu aptauju rezultātu izmantošana; neatbilstību novēršanas pasākumu kontroles reģistra izstrāde. Pilnveides risinājumu ieviešana uzlabo Plāno - Dari - Pārbaudi - Rīkojies pieejas īstenošanu, t.i. vadības sistēmu integrāciju plānošanas, sniegumu novērtēšanas un uzlabošanas jomā. Pilnveides risinājumu ieviešana ir ekonomiski pamatota.
Keywords neatbilstību kontrole, neatbilstību kontroles sistēma, integrēta vadības sistēma, risku vadība.
Keywords in English non-conformity control, non-compliance control system, integrated management system, risk management.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 26.05.2021 13:50:13