Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “STENDERS”"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in “STENDERS” Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Arta Pīlēna
Abstract Stole I. (2021). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide SIA “STENDERS”. Bakalaura darbs. Vadītājs Mg.oec. J. Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalau-ra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšli-kumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 17 attēli un 13 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 5 avoti latviešu un 31 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir analizēt uzņēmuma SIA “STENDERS” kvalitātes vadības sistēmu, izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidei 2021. gadā atbilstoši kosmētikas produktu izstrādes un ISO 9001:2017 standarta prasībām un noteikt labākās metodes priekšlikumu realizēšanai. Pirmajā darba daļā izpētītas, izvērtētas un salīdzinātas vairāku autoru publikācijas par kva-litātes vadības sistēmas nozīmi un dažādu analīzes rīku veidiem, tai skaitā iekšējo auditu, kļūmju iespējamību un seku analīzi, Pareto diagrammu, kļūmju koku. Otrajā darba daļā analizēta SIA“STENDERS” jaunu produktu izstrādes sistēma, ietverot kvalitātes kritēriju veidošanos, izstrādes fāzes, sistemātiskās problēmas, risku vadību. Kritēriju noteikšanai izmantota jaunu produktu izstrādes procesa analīze un iekšējais audits. Iegūtie novērojuma dati izmantoti kļūdu iespējamības un seku analīzē, novērtējot sistemātiskas problēmas un esošo darbību ar riskiem. Tika pielietota Pareto un kļūmju koka metode padziļinātākai analīzei, iegūtie rezultāti izmantoti tālākai priekšlikumu izstrādei. Trešajā darba daļā tika izvirzīti sistēmas pilnveides priekšlikumi, izmantojot teorētiskajā daļā apskatītos materiālus un otrajā daļā veikto analīzi. Tika secināts, ka uzņēmuma darbībā nepieciešams veikt komunikācijas pārvaldības izmaiņas un pakalpojumu kritēriju monitoringu. Tika sniegti priekšlikumi par izejvielu izsekojamības uzraudzīšanas sistēmu, kas novērstu receptes grozīšanu un uzlabotu savstarpējo komunikāciju uzņēmumā, turklāt uzturētu procesu karšu izsekojamību.
Keywords SIA "Stenders", Pareto analīze, iekšējais audits, LVS EN ISO 9001:2017
Keywords in English Ltd "STENDERS", LVS EN ISO 9001:2017,Pareto analysis, internal audit
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 24.05.2021 14:59:16