Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide informācijas tehnoloģiju un telesakaru uzņēmumā"
Title in English "Analysis and improvement of quality management system in information technology and telecommunications company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Arta Pīlēna
Reviewer Zinātniskais asistents Gundars Kokins
Abstract Ose K. (2021). Kvalitātes vadības sistēmas analīze un pilnveide informācijas tehnoloģiju un telesakaru uzņēmumā: Bakalaura darbs. Vadītāja Mg.oec. A. Pīlēna. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. 2020. 65 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 65 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 24 tabulas, 1 formula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 20 avoti latviešu valodā, 14 avoti angļu valodā un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt kvalitātes vadības sistēmas analīzi un izvirzīt priekšlikumus tās pilnveidei informācijas tehnoloģiju un telesakaru uzņēmumā. Pirmajā darba daļā analizēti kvalitātes vadības sistēmu teorētiskie aspekti, klienta apmierinātība un “klienta balss” jēdziens, kā arī procesu novērtēšanas metodes, kā iekšējais audits, paplašinātā SVID analīze un FMEA analīze. Otrajā darba daļā analizēta informācijas tehnoloģiju un telesakaru uzņēmuma darbība, aprakstot uzņēmuma organizatorisko struktūru, pakalpojumu veidus, pamata procesus un analizēti klientu apmierinātības novērtēšanas mehānismi. Veikts uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits, izvirzītas attīstības stratēģijas, izmantojot kombinētu paplašināto SVID un IPA metodi, kā arī identificēti iespējamie riski, izmantojot FMEA metodi. Trešajā darba daļā, pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem, izstrādāti trīs kvalitātes vadības sistēmas pilnveides priekšlikumi – darbinieku apmācības, klientu apkalpošanas apmācības un paātrinātu iekārtu iegāde sadarbībā ar sadarbības partneriem, aprēķinātas pilnveides priekšlikumu ieviešanas izmaksas un noteikts uzņēmuma ekonomiskais ieguvums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: kvalitātes vadība ir vērsta uz to, lai organizācijas varētu darboties savu ieinteresēto pušu labā, sākot no produktu, pakalpojumu, sistēmu un procesu uzlabošanas līdz pat tam, lai nodrošinātu, ka visa organizācija ir piemērota sasniedzamajiem rezultātiem un efektīva. Būtiskākās problēmas uzņēmumam ir klientu apkalpošana un darbinieku apmācību veidošana jeb nepilnīga informācija darbiniekiem par darba procesiem. Lielākā uzmanība darbā tika pievērsta klientu apmierinātībai un darbinieku apmācībām, pamatojoties uz kvalitātes rokasgrāmatu, kas nosaka, ka uzņēmuma darbiniekiem klienti jāapkalpo pirmajā kontaktā, jo, nesekmējot klientu apmierinātību, tas var uzņēmumam radīt finansiālus zaudējumus.
Keywords kvalitātes vadības sistēma, kvalitāte, informācijas tehnoloģijas, klientu apmierinātība
Keywords in English quality management system, quality, information technology, customer satisfaction
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 23.05.2021 17:35:27