Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Attiecība starp lojalitāti un patēriņa ieradumiem sociālā uzņēmuma RB Cafe klientiem
Title in English Relation between Loyalty and Spending Habits for Social Enterprise RB Cafe’s Customers
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Muzikante
Reviewer K.Jaunušāne
Abstract With an ongoing trend of sustainability and a demand from the society to address social issues, many businesses are founded as social enterprises to solve those issues and support a specific cause. RB Café is one of those businesses founded to employ people with disabilities. This study aims to determine the relationship between customer loyalty and their spending habits to find out whether loyalty drives sales and if the social responsibility is playing a part in that matter. To test the hypothesis that a higher customer loyalty suggests that the customer will spend more money, an online survey was posted on RB Café’s Facebook page so its followers could participate in the study process. Participants filled out their demographics and basic information as well as rated their experience and attitudes towards the café. Their scores were compared to the amount of money spent and their characteristics in order see, whether respondents with high loyalty scores spend more money. After analyzing the results, a conclusion was made that there was not enough data that would support the hypothesis and directly imply that respondents who scored high on customer loyalty spend more money at the café. These results suggest that there is no significant relationship between customer loyalty and their spending habits; however, that could change with a larger sample and slightly different approach to this matter. This paper is written in English. It consists of 45 pages, 5 tables, 1 figure and 1 appendix. It has 50 references listed in the reference list. Keywords: customer loyalty, spending habits, service quality, RB Café, social enterprise, relationship, brand image. Kopsavilkums Ņemot vērā pastāvīgo ilgtspējības tendenci un sabiedrības pieprasījumu risināt sociālos jautājumus, daudzi uzņēmumi tiek dibināti kā sociālie uzņēmumi, lai risinātu šos jautājumus un atbalstītu konkrētu lietu. RB Café ir viens no tiem uzņēmumiem, kas dibināts cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai. Šī pētījuma mērķis ir noteikt saistību starp klientu lojalitāti un viņu tēriņu paradumiem, lai noskaidrotu, vai lojalitāte veicina pārdošanu, un vai sociālā atbildība spēlē savu lomu šajā jautājumā. Lai pārbaudītu hipotēzi, ka lielāka klientu lojalitāte liek domāt, ka klients tērēs vairāk naudas, RB Café Facebook lapā tika ievietota tiešsaistes aptauja, lai tās sekotāji varētu piedalīties pētījuma procesā. Dalībnieki aizpildīja savu demogrāfisko informāciju, kā arī novērtēja savu pieredzi un attieksmi pret kafejnīcu. Viņu rādītāji tika salīdzināti ar iztērētās naudas daudzumu, lai redzētu, vai respondenti ar augstiem lojalitātes rādītājiem tērē vairāk naudas. Pēc rezultātu analīzes tika izdarīts secinājums, ka nav pietiekami daudz datu, kas apstiprinātu hipotēzi un tieši nozīmētu, ka tie respondenti, kuri augstu vērtēti klientu lojalitātē, kafejnīcā tērē vairāk naudas. Šie rezultāti liek domāt, ka nav būtiskas saistības starp klientu lojalitāti un viņu tērēšanas paradumiem, tomēr tas varētu mainīties ar lielāku respondent daudzumu un nedaudz savādāku pieeju šim pētījumam. Šis pētījums ir rakstīts angļu valodā. To veido 45 lappuses, 5 tabulas, 1 attēls un 1 pielikums. Tam ir 50 atsauces, kas uzskaitītas sarakstā.
Keywords Klientu lojalitāte, tērēšanas paradumi, pakalpojumu kvalitāte, RB Café, sociālais uzņēmums, attiecība, zīmola tēls.
Keywords in English Customer loyalty, spending habits, service quality, RB Café, social enterprise, relationship, brand image.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 15.04.2021 21:26:00