Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Finanšu risku pārvaldība dzelzceļu celtniecības uzņēmumā
Title in English Financial risks governance of a railway construction enterprise
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Jekaterina Komkova, AS “Swedbank” Obligāciju tirdzniecības portfeļa pārvaldnieks
Abstract Kisļicka, A. Finanšu risku pārvaldība dzelzceļu celtniecības uzņēmumā: Maģistra darbs/ A. Kisļicka, I. Voronova. – Rīga: RTU IEVF, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju uz uzņēmējdarbības vadības katedra, Maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 96 lpp. Darba mērķis ir, pamatojoties uz risku vadības teorijas izpēti un dzelzceļu celtniecības uzņēmuma analīzi, izstrādāt finanšu risku pārvaldības vadlīnijas uzņēmumam SIA RKF «Transceltnieks» risku samazināšanai. Analītiskā daļā ir dots būvniecības un dzelzceļa būvniecības nozaru vispārīgais raksturojums un to tendences Latvijas tirgū, ir raksturots SIA RKF “Transceltnieks” uzņēmums, veikta tā finanšu stāvokļa analīze, sniegti dati par uzņēmuma SIA RKF «Transceltnieks» iekšējo un ārējo vidi. Darba lietišķā pētījuma daļa satur finanšu risku pārvaldības teorētiskus aspektus, proti, būtību, mērķus un funkcijas, kā arī finanšu risku klasifikāciju un finanšu risku novērtēšanas metožu raksturojumu. Daļas ietvaros ir raksturoti risku pārvaldības konceptuālie modeļi un ir sniegts priekšstats par inovatīvu risku pārvaldības pieeju - risk intelligence. Pētījuma aprēķinu daļā ir veikts finanšu risku novērtējums, aprēķināta risku iestāšanas varbūtība, novērtēti risku rašanās cēloņi, ka arī izstrādātas jaunas risku vadības procedūras un veikts to novērtējums. Darba nobeigumā ir apkopoti secinājumi, kā arī izstrādāti priekšlikumi SIA RKF “Transceltnieks” risku ietekmes mazināšanai. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms sastāda 96 lpp., tajā iekļauti 22 attēli un 43 tabulas. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu valodā, 7 avoti krievu valodā un 23 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi uz 3 lpp.
Keywords būvniecība; dzelzceļš; bilance; analīze; Piotrovski; finanses; riski; maksātnespēja; bankrots; kredītspēja; likviditāte; aprēķins
Keywords in English construction; railway; balance; analysis; Piotrowsky; finance; risks; bankruptcy; bankrupt; creditworthiness; liquidity; scrore
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 18.01.2021 18:44:31