Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Projektu vadītāja un komandas darba koncepcija būvniecības projektu realizācijā
Title in English Concept of project manager and team work in the realization of construction projects
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Uzulēns
Reviewer Raja Kočanova, Latvijas Būvinženieru savienība
Abstract Maģistra darba tēma ir “Projektu vadītāja un komandas darba koncepcija būvniecības projektu realizācijā”, kas izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā nozares vadošā eksperta uzraudzībā un balstoties uz autora ilggadējo praktisko darba pieredzi būvniecības projektu realizācijas vadībā. Maģistra darbs ir zinātnē veikts pētījums, kurā izzināti un analizēti būvniecības projektu realizācijas darba koncepcijas teorētiskie jautājumi un produktivitātes uzlabošanas problemātika. Darba aktualitāti nosaka būvniecības nozares lielais īpatsvars un sniegums kopējā valsts tautsaimniecībā, kā arī nozīmīgums sabiedrībā. To pamato vairāki apstākļi, tomēr par noteicošo tiek izvirzīts apstāklis, ka būvniecības projektu vadības teorijai ir veltīts nepamatoti maz uzmanības un zinātnisku pētījumu šajā jomā latviešu valodā praktiski nav. Savukārt ārvalstu literatūrā ir izteikti dažādi uzskati par būvuzņēmējdarbības vadīšanu, to saturu un atbilstību nacionālās likumdošanas, normatīvu un standartu prasībām. Maģistra darbs ir mēģinājums mainīt pieeju un skatījumu būvniecības projektu vadīšanai un precizēt tās svarīgumu procesa realizācijas gaitā tautsaimniecības kopskata ietvaros, vienlaikus piedāvājot risinājumus vairākām teorētiska un praktiska rakstura problēmām, kuras rodas būvniecības vadīšanas teorētiskā un normatīvā pamatojuma trūkuma dēļ. Šajā darbā pētītas tās aktuālās būvniecības projektu realizācijas problēmas, kuras par izpētes vērtiem ir atzinuši citi būvniecības nozares speciālisti un eksperti gan Latvijā, gan arī ārvalstīs, tādējādi izpētes gaitā secinot par būvniecības vadīšanas attīstības tendencēm un vairākām problēmām. Ēku un būvju celtniecībā nepieciešams radīt sabiedrības vajadzībām atbilstošu būvniecības normatīvo regulējumu un projektu realizācijas darba koncepciju, pielietojot mūsdienīgas projektu realizācijas metodes, ievērojot starptautiskā praksē pārbaudītus normatīvus un līguma nosacījumus. Darba rezultāti sniedz jaunas atziņas un rekomendācijas, un var būt par pamatu tālākām diskusijām par būvniecības nozares un būvkomersantu darbības pilnveidi Latvijas Republikā, sasniedzot tās efektivitātes uzlabošanos. Pētījums ir noderīgs ikvienam būvniecības dalībniekam, risinot ar celtniecības realizāciju saistītos jautājumus. Darbā ir izskaidrota tēmas aktualitāte un būtība, pamatota izstrādāto rekomendāciju ieviešanas nepieciešamība. Darba saturā iekļauti, 14 attēli, 6 pielikumi. Kopējais izmantotās literatūras avotu skaits – 57, darba apjoms – 125 lapaspuses.
Keywords Projekta vadītājs, komanda, darba koncepcija, vadība, īstenošanas metodes, loma, organizācijas efektivitāte, tiesiskai regulējums, talantu vadīšanas dimensijas
Keywords in English Project manager, team, work concept, management, implementation methods, role, organizational effectiveness, legal framework, talent management dimensions
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.06.2020 23:08:38