Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Mājokļu tirgus modeļu ekonomiskie aspekti un attīstības tendences Latvijas un Vācijas lielākajās pilsētās
Title in English The economic aspects of housing market models and the development tendencies in the biggest cities of Latvia and Germany
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ineta Geipele
Reviewer Jānis Kaminskis, RTU BIF, dekāna vietnieks
Abstract Anotācija Dzīvojamā fonda kvalitātes un pieejamības jautājums šobrīd ir aktuāls daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pieeja šī jautājuma risināšanai ir ļoti atšķirīga, lielā mērā to nosaka ekonomiskā situācija katrā valstī, kā arī valsts izvēlētie atbalsta mehānismi. Eiropas Komisija ir sekmējusi dažādu iniciatīvu izstrādi iekļaujošas mājokļu politikas veidošanai un īstenošanai, lai motivētu dalībvalstu valdības aktīvāk iesaistīties jautājuma risināšanā, nevis to atstāt tikai brīvā mājokļu tirgus ziņā. Latvijā situāciju sarežģī salīdzinoši lielais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits, sabiedrības novecošanās, mājokļu drošības riski un Rīgas kā metropoles loma ekonomikā. Šobrīd Latvija ir jaunas mājokļu politikas izstrādes sākumposmā, gaidot arī OECD ziņojuma priekšlikumus mājokļu politikas pilnveidei, kas neliedz iesaistīt dažādas mājokļa tirgus iesaistītās puses sniegt savus priekšlikums kvalitatīva dzīvojamā fonda izveidei Latvijā. Maģistra darba “Mājokļu tirgus modeļu ekonomiskie aspekti un attīstības tendences Latvijas un Vācijas lielākajās pilsētās” aktualitāte saistīta ar to, ka Latvijā mājokļu tirgus attīstība lielā mērā ir atstāta fizisko personu atbildībā, neveidojot efektīvu mājokļu politiku nacionālajā un pašvaldību līmenī. Darba mērķis ir novērtēt Vācijas un Latvijas lielāko pilsētu pieeju mājokļu tirgus attīstību, izvērtējot arī valsts ekonomiskos ietekmes faktorus un nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences, tai skaitā inovatīvu risinājumu ieviešanā. Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai autors izmanto ES līmeņa un nacionālā līmeņa politiku analīzi mājokļu attīstības sekmēšanai, nosaka galvenos ekonomiski ietekmējošos faktorus un salīdzina Vācijas un Latvijas lielo pilsētu pieejas mājokļu attīstības sekmēšanai. Darbu veido četras daļas, pirmajā darba daļa ir analītiskā, kurā autors skaidro situāciju mājokļu pieejamībā, norādot uz pieejamības ietekmējošiem faktoriem un iespējām rast inovatīvus risinājumus, kā attīstīt mājokļu tirgu. Otrajā daļā autors skaidro definīcijas un teorētiskos pieņēmumus, kas raksturo nekustamā īpašuma (īpaši mājokļu attīstības raksturošanai) attīstību. Trešā daļa veltīta Vācijas mājokļu politikas izvērtēšanai tās lielākajās pilsētās – Berlīnē, Frankfurtē un Minhenē. Darba ceturtajā daļā tiek analizēta mājokļu politika un situācija ar dzīvojamo fondu Latvijā, akcentējot Rīgas un Valmieras pašvaldību izvēlētos risinājumus dzīvojamā fonda attīstībai. Autors secina, ka mājokļu politikai ir jābūt starpsektoru politikas plānošanas dokumentam ar noteiktu finansējuma piesaisti. Tā izstrādē jāiesaista ne tikai dažādas valsts un pašvaldību institūcijas, bet arī pilsoniskā sabiedrības, dažādas nozaru asociācijas, lai dažādos viedokļus būtu iespējams iekļaut politikas plānošanas un īstenošanas posmos.
Keywords Mājokļu politika, mājokļu pieejamība, viedie mājokļi, iekļaujoša sabiedrība, dzīvojamais fonds Vācijā un Latvijā.
Keywords in English Housing policy, housing affordability and availability, smart housing, inclusive society, residential fund in Germany and Latvia.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.06.2020 22:34:02