Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language Ūdensapgādes pakalpojumu uzskaites precizitāti ietekmējošie faktori
Title in English Factors Influencing Metering Accuracy of Water Supply Services
Department Faculty Of Civil And Mehanical Engineering
Scientific advisor Sandis Dejus
Reviewer K.Neilands
Abstract Dainis Drikšņa izstrādājis bakalaura darbu ar projekta daļu “Ūdensapgādes pakalpojumu uzskaites precizitāti ietekmējošie faktori”. Pēdējo gadu laikā sabiedrībā arvien vairāk tiek diskutēts par problēmām ūdensapgādes pakalpojumu uzskaitē, kuras pārsvarā novērojamas daudzdzīvokļu ēkās. Sabiedrībā pastāv uzskats, ka ūdensapgādes pakalpojumu sniedzēju uzstādītās ūdens uzskaites mērierīces –mēraparāti uzskaiti veic neprecīzi, kā rezultātā pakalpojumu lietotāji spiesti veikt samaksu par faktiski nepatērēto, bet mēraparātu uzskaitīto ūdens daudzumu. Tāpēc ir nepieciešams izpētīt mēraparātu precizitāti ietekmējošos faktorus, ar mērķi izvērtēt optimālāko mēraparātu veidu precīzai ūdensapgādes pakalpojumu uzskaitei. Pirmajā nodaļā izpētīts Eiropas Savienības, Latvijas, kā arī citu pasaules valstu (Amerikas savienotās valstis) normatīvais regulējums ūdensapgādes uzskaites jomā. Tika veikta jomas regulējošo normatīvo aktu noteikto prasību salīdzināšana. Otrajā nodaļā salīdzināti ūdensapgādes pakalpojumu uzskaites mēraparātu veidi (mehāniskie, elektromagnētiskie, ultraskaņas), raksturoti to priekšrocības un trūkumi. Trešajā nodaļā veikta uzskaites precizitāti ietekmējošo faktoru identificēšana un detalizēta izpēte, kā arī apkopota to ietekme uz dažādu veidu mēraparātu precizitāti. Tika secināts, ka visvairāk precizitātes ietekmei pakļauti mehāniskie mēraparāti, gadījumos, kad to korpusos tiek konstatēta sīku suspendēto vielu, daļiņu uzkrāšanās. Projekta daļā izstrādāts dzīvojamo māju ciemata ūdensapgādes sistēmas pieslēguma projekts pilsētas ūdensapgādes tīklam, kā rezultātā tika sasniegts tā galvenais uzdevums – nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde ciemata iedzīvotājiem, vienlaikus paredzot atsevišķu patērētā ūdens uzskaiti katrai no dzīvojamām ēkām. Balstoties uz darba teorētiskajā daļā apkopoto informāciju par mēraparātu priekšrocībām un trūkumiem, uzskaites nodrošināšanai tika izvēlēts optimālākais mēraparātu veids – ultraskaņas mēraparāts, kas praktiski izslēdz uzskaites neprecizitātes un mēraparāta bojājumu iespējamos riskus. Bakalaura darbs ir latviešu valodā un sastāv no 85 lpp., 14 tabulām, 16 grafiskajiem attēliem, 3 pielikumiem un 58 literatūras avotiem.
Keywords mēraparāts, nogulšņu klātbūtne, precizitāti ietekmējošie faktori.
Keywords in English factors affecting accuracy, presence of sediment, water meter.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 05.06.2020 11:15:06