Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Loģistikas uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Financial Viability Improvement in a Logistics Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer Mg. oec. A. Roša, RTU IEVF doktorante
Abstract Bakalaura darba ietvaros sākotnēji tiek definēts finansiālās stabilitātes jēdziens, tā raksturojošie elementi, ar nolūku analizēt definētos rādītājus loģistikas uzņēmumam. Ar aprēķinu palīdzību tiek noteiktas pazeminātas vērtības finansiālās stabilitātes raksturojošajos rādītājos, kas darba izstrādē tiek atrisinātas ar priekšlikumu palīdzību. Balstoties uz to, ka uzņēmumam tika konstatēti pazemināti finansiālās stabilitātes raksturojošie lielumi, tiek noteikts bakalaura darba mērķis - paaugstināt uzņēmuma finansiālo stabilitāti, novēršot neefektīvu līdzekļu pārvaldību un izstrādājot budžeta plānu un tā kontroles mehānismu. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām – analītiskās, pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskajā daļā tiek definēts finansiālās stabilitātes jēdziens, atbilstoši noteiktajai definīcijai tiek veikti aprēķini, lai noteiktu uzņēmuma finansiālās stabilitātes vērtējumu. Tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze, kas sastāv no finansiālās ilgtspējas, likviditātes, darbības efektivitātes, rentabilitātes analīzes, pēc tām seko finansiālā stāvokļa koeficienta aprēķins. Ar finanšu analīzi tiek noteiktas pazeminātas finansiālās stabilitātes raksturojošo rādītāju vērtības, piemēram, pazemināti rentabilitātes rādītāji, pašu kapitāla zemais īpatsvars kapitāla struktūrā. Pētījumu daļā tiek pētītas uzņēmuma finansiālās stabilitātes paaugstināšanas iespējas, veicot literatūras analīzi, tiek iegūta informācija par potenciālajiem risinājumiem, kas tiek apspriesti intervijas veidā ar uzņēmuma vadību. Intervija ar uzņēmuma vadību tiek balstīta uz esošās uzņēmuma situācijas novērtējumu, vēršot uzmanību uz saskatītajām nepilnībām un uzklausot viedokli par definēto priekšlikumu nepieciešamību un īstenošanu. Ar pētījumu daļas palīdzību tiek noteikts priekšlikums, kas tiks izstrādāts aprēķinu daļā – budžeta plāna izstrāde. Aprēķinu daļā tiek izstrādāts budžeta plāns un tā kontroles mehānisms, kas paaugstinās uzņēmuma finansiālo stabilitāti. Sākotnēji tiek izstrādāti nosacījumi, kādiem budžeta plānam ir jāatbilst, lai tiktu sasniegts vēlamais rezultāts. Tiek identificētas izdevumu pozīcijas, kur novērojama neefektīva līdzekļu pārvaldība, tiek veikti aprēķini un sniegti priekšlikumi atklāto pozīciju efektīvai pārvaldībai, kā rezultātā budžeta plānā tiek noteikts ierobežots finansējums konkrētajām izdevumu pozīcijām, kā arī izstrādāts izdevumu un ieņēmumu kontroles mehānisms. Aprēķinu daļas noslēgumā tiek noteikta priekšlikumu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stabilitāti, tās raksturojošajiem lielumiem. Bakalaura darba apjoms ir 80 lappuses, tas sastāv no 3 daļām, 12 nodaļām, 8 apakšnodaļām, ievada, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta un 6 pielikumiem. Darbā ir iekļauti 22 attēli, 30 tabulas, 8 formulas.
Keywords finansiālā stabilitāte, rentabilitāte, kapitāla struktūra
Keywords in English financial viability, profitability, capital structure
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 19.05.2020 21:57:18