Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pārtikas ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības internacionalizācija
Title in English Internationalization of the strategic development of a food production company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Docents (prakt.), Mg. oec., U. Kamols
Abstract Dīce, M. Pārtikas ražošanas uzņēmuma stratēģiskās attīstības internacionalizācija: Maģistra darbs/ M. Dīce - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 115. lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 115 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 28 tabulas, 19 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 avoti latviešu, 62 angļu valodā.. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt uzņēmuma stratēģiskās attīstības internacionalizācijas iespējas un modelēt iespējamo stratēģiskās attīstības internacionalizāciju. Darba 1. daļā raksturotas pārtikas ražošanas nozares tendences Latvijā un Eiropas Savienībā, raksturoti mazie un vidējie uzņēmumi un to loma tautsaimniecībā. Darba 2. daļa veltīta stratēģiskās attīstības un internacionalizācijas teorētisko nostādņu izpētei. 2. daļā tiek raksturota pētījuma metodoloģija. Nodaļas beigās izstrādāts uzņēmuma stratēģiskās pozīcijas novērtējums. Darba 3. daļā noskaidroti potenciālie uzņēmuma internacionalizācijas tirgi, pielietojot SMART metodi, kā arī noteikti faktori, kas ietekmē uzņēmuma internacionalizācijas stratēģijas izvēli, pielietojot AHP metodi. Darba beigās ir modelēta uzņēmuma stratēģiskās attīstības internacionalizācija. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi. Uzņēmuma internacionalizācijai perspektīvākais tirgus ir Zviedrija, kā otrs - Lietuva. Vissvarīgākais kritērijs uzņēmuma internacionalizācijā ir uzņēmuma faktori (0.49), kā otrs un trešais svarīgākais tika novērtēti potenciālā tirgus faktori (0.24) un tīkli (0.21). Eksperti kā vismazāk svarīgo uzņēmuma internacionalizācijā novērtēja ieejas metodes izvēli (0.06). SIA “Karameļu Darbnīca” vadībai apsvērt Zviedrijas atbilstību uzņēmuma internacionalizācijai, veicot šo tirgu padziļinātu izpēti. SIA “Karameļu Darbnīca” uzņēmuma vadībai turpmākajā nākotnē fokusēties uz uzņēmuma faktoru stiprināšanu.
Keywords pārtikas ražošanas uzņēmums, stratēģiskā attīstība, internacionalizācija, daudzkritēriju analīzes metodes
Keywords in English food production compny, strategic development, internationalization, methods of multi-criteria analysis
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 19.12.2019 13:54:28