Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Elektrofīlu inducētas pārgupēšanās reakcijas propargilsilānos
Title in English Electrophile-induced rearrangements in propargyl silanes
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Māris Turks
Reviewer Pēteris Trapencieris
Abstract Maģistra darbā aprakstīta elektrofīlu inducēta sililgrupas 1,2-nobīde propargilsilānos. Izstrādāta metode stipru Brensteda skābju katalizētai silildiēnu sintēzei no 3-alkilpropargilsilāniem ar līdz pat 92 % iznākumu. Tiek piedāvāts skaidrojums iepriekš novērotajai Luisa skābju katalītiskajai aktivitātei, balstoties uz spektroskopiskiem pētījumiem. Tiek piedāvāts reakcijas mehānisms un stereoķīmiskais modelis novērotajai stereoselektivitātei. No 1-arilpropargilsilāniem iespējams iegūt gan arilsilildiēnus, gan sililindēnus. Izvēloties piemērotu šķīdinātāju un katalizatoru, ir iespējams kontrolēt sadalījumu starp abiem produktiem. Polārāka reakcijas vide, mazāk elektronatvelkoši aizvietotāji aromātiskajā sistēmā un izmantotās Brensteda skābes anjona mazāka bazicitāte ir labvēlīga sililindēnu sintēzei. Sililindēnus iespējams iegūt ar līdz 90 % iznākumu. Produktus var tālāk izmantot kā alkenilsilānus Hijamas-Denmarka šķērssametināšanā un elektrofīlās aizvietošanas reakcijā. Sililgrupas 1,2-nobīdi iespējams novērot arī propargilsilānu reakcijās ar citiem elektrofīliem reaģentiem. Pirmo reizi novērota šāda tipa pārgrupēšanās reakciju intermediātu funkcionalizēšana ar ārējiem nukleofīliem. Novērota gan šķīdinātāja, gan izmantotā elektrofīla konjugētā nukleofīla, gan izvēlēta ārēja nukleofīla pievienošanās katjonā tipa intermediātiem. Šī stratēģija ļauj iegūt augsti funkcionalizētus alkenilsilānus ar iznākumiem līdz 77 %. Iegūtos produktus iespējams tālāk izmantot kā vērtīgas izejvielas palādija katalizētās šķērssametināšanas reakcijās. Literatūras apskatā apskatīts β-sililefekts, alilsilānu reakcijas ar sililgrupas 1,2-nobīdi un kā arī vinilsilānu izmantošana Hijamas-Denmarka šķērssametināšanas reakcijās. Literatūras apskatā aplūkoti informācijas avoti no 1946. līdz 2019. gadam. Kopskaitā iegūti 55 jauni savienojumi: 17 propargilsilāni, 10 diēni, 14 indēni un 14 alilfunkcionalizēti alkenilsilāni. To struktūras pilnībā pierādītas, izmantojot KMR, IS spektrus un AIMS. Maģistra darba apjoms ir 130 lpp. Darbs satur 53 shēmas, 3 attēlus, 4 tabulas un tajā izmantoti 123 literatūras avoti.
Keywords PROPARGILSILĀNI, SILILDIĒNI, SILILINDĒNI, β-SILILEFEKTS, BRENSTEDA SKĀBES, SILILGRUPAS 1,2-NOBĪDE, ELEKTROFĪLA-NUKLEOFĪLA PĀRA PIEVIENOŠANA
Keywords in English PROPARGYL SILANES, SILYL DIENES, SILYL INDENES, β-SILICON EFFECT, BRØNSTED ACIDS 1,2-SILYL SHIFT, ADDITION OF ELECTROPHILE-NUCLEOPHILE PAIR
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 04.06.2019 13:10:41