Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģija Latvijas tirgū"
Title in English "Development Strategy for an Engineering Service Company in the Latvian Market"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Aldis Greitāns, Mg.oec., AS “Citadele banka” Procesu vadības daļas vadītājs
Abstract Maģistra darbu “Inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģija Latvijas tirgū” ir izstrādājis Einārs Eglītis IEVF Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras maģistra profesionālo studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” students. Darba mērķis ir izstrādāt inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmumam piemērotu un atbilstošu attīstības stratēģiju, izvērtējot uzņēmuma esošo situāciju un stiprās puses, ārējās vides ietekmējošos faktorus, nozares informāciju un tās raksturojošās īpatnības. Darbā ir izvirzīta hipotēze, ka veicot uzņēmuma ārējās un iekšējās vides analīzi ir iespējams izvēlēties uzņēmumam piemērotu uzņēmuma attīstības vadības stratēģiju. Darbā tā pat ir apskatīts jautājums, ka mūsdienu ārējās vides straujās izmaiņas, liek uzņēmuma vadītājiem regulāri pārskatīt savas izvēlētās stratēģijas un koriģēt tās atbilstoši jaunajām tirgus un likumdošanas izmaiņām, kā arī tehnoloģiskajiem jaunumiem. Maģistra darba pētījuma priekšmets ir attīstības stratēģijas izstrāde uzņēmumam un pētījuma objekts ir Inženiertehnisko pakalpojumu uzņēmums. Maģistra darbā ir trīs galvenās sadaļas - analītiskā daļa, lietišķā pētījumu daļa un pētījumu un aprēķinu daļa. Analītiskajā daļā tiek pētīta attiecīgā nozare. Lietišķā pētījuma daļā tiek izskatīti stratēģijas jēdzieni, stratēģijas veidi un tās izvēles metodoloģija. Trešajā – pētījumu aprēķinu daļā, izmantojot SVID analīzi ir noteikts konkrētā uzņēmuma iekšējās un ārējās vides raksturojums, Pielietojot SPACE matricu ir noteiktas iespējamās attīstības stratēģijas konkrētajam uzņēmumam. Pielietojot hierarhiju analīzes metodi ir veikta piemērotāko stratēģiju izvēle. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Nobeigumā ir formulēti seši secinājumi un izvirzīti trīs priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 33 attēli, 14 tabulas un izmantoti 33 informācijas avoti latviešu un angļu valodā.
Keywords Attīstības stratēģijas; Latvijas inženiertehnisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmums; SVID ; HAM;
Keywords in English Development Strategy; Engineering Service Company; SWOT; AHP;
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 13:54:00