Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Būvniecības nozares konkurētspējas rādītāji Baltijas valstīs un to analītisks izvērtējums
Title in English Analytical evaluation of the indicators of the competitiveness of the construction industry in the Baltic States
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Stāmure
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba "Būvniecības nozares konkurētspējas rādītāji Baltijas valstīs un to analītisks izvērtējums" mērķis ir izanalizēt un salīdzināt būvniecības nozares konkurētspējas rādītājus Baltijas valstīs, kā arī prognozēt konkurētspējas rādītāju izmaiņas nākotnē. Būvuzņēmumiem Baltijas valstīs arvien vairāk nākas konkurēt ar uzņēmumiem no citām tautsaimniecības nozarēm, lai sagādātu nepieciešamos ražošanas resursus, un būvuzņēmumiem no ārvalstīm, kas vēlas un ir spējīgi iesaistīties būvniecības produktu tirgū. Būvniecības nozares konkurētspējas rādītāju izvērtējums dod iespēju atklāt nozares priekšrocības un trūkumus, kā arī izstrādāt atbilstošu rīcības plānu konkurētspējas saglabāšanas vai paaugstināšanas nolūkā. Analītiskajā daļā tiek izanalizēta būvniecības nozares pamatrādītāju izaugsme Baltijas valstīs, raksturotas konkurētspējas priekšrocības un nozīme būvniecības produktu tirgū. Papildus iepriekš minētajam tiek izpētīti būvniecības nozares iekšējās un ārējās vides konkurētspēju ietekmējošie faktori un izvērtēta Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017. – 2014. gadam. Teorētiskajā daļā tiek sniegts pētījuma nozīmīgāko jēdzienu skaidrojums un atklāts to ekonomiskais saturs. Tāpat arī tiek aplūkoti tirgus konkurences modeļi ekonomikas teorijā un to īpatnības, kā arī tirgus konkurences nosacījumi un uzraudzība Latvijā. Teorētiskajā daļā tiek sastādīta būvniecības nozares konkurētspējas vērtēšanas rādītāju sistēma. Praktiskajā daļā tiek izanalizētas būvniecības nozares konkurētspējas rādītāju izmaiņas Baltijas valstīs no 2010. līdz 2018. gadam, kā arī prognozēts rādītāju pieaugums līdz 2020. gadam. Lai uzskatāmi salīdzinātu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas būvniecības nozares konkurētspēju pārskata periodā, tiek izveidots konkurētspējas rādītāju vērtēšanas modelis. Pētījuma rezultātā tiek izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi būvniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanai Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. Maģistra darbs sastāv no 94 lappusēm, tajā iekļautas 42 tabulas, 13 attēli un 23 formulas.
Keywords Būvniecības nozare, konkurētspēja, konkurence, efektivitāte, resursi, pievienotā vērtība
Keywords in English Construction industry, competitiveness, competition, effectiveness, resources, added value
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 15:00:13