Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Darba algas samaksas sistēmas un algas nodokļu optimizācija”
Title in English “Payroll Systems and Optimization of Payroll Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Zane Rostoka
Reviewer I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Abstract Volončauskaite A. Darba algas samaksas sistēmas un algas nodokļu optimizācija: Bakalaura darbs. Darba tēma ir aktuāla, jo katram uzņēmumam ir nepieciešams izveidot darba algas samaksas sistēmu tādā veidā, lai tā motivētu un apmierinātu darbiniekus, kā arī veicinātu uzņēmuma konkurētspēju. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt darba algas samaksas sistēmu un ar to saistīto nodokļu regulējumu uzņēmumā “X”, izstrādāt priekšlikumus konstatēto nepilnību efektīvai risināšanai. Pētījuma objekts ir uzņēmuma “X” darba algas samaksas sistēmas un algas nodokļu administrēšanas kārtība. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma “X” darba algas samaksas sistēmas un algas nodokļu administrēšanas kārtības nepilnības un trūkumi. Par bakalaura darba galvenajiem uzdevumiem tika izvirzīti: 1. Analizēt un apkopot literatūras un interneta avotus, sniedzot aktuālo informāciju par algas nodokļu un darba samaksas regulējumu Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. 2. Veikt uzņēmuma “X” iekšējās dokumentācijas un normatīvo regulējumu izpēti, kas ir saistīts ar darba algas samaksas sistēmu un algas nodokļu administrēšanas kārtību, aprakstīt konstatētās nepilnības un pārkāpumus. 3. Izveidot personāla apmierinātības aptauju, noskaidrojot uzņēmuma “X” darbinieku apmierinātību ar tagadējo darba samaksas sistēmu uzņēmumā. 4. Izveidot SVID analīzi par darbinieku amata pienākumu pildīšanas kārtību un kvalitāti. 5. Analizējot uzņēmuma “X” algas nodokļu administrēšanas kārtību, izstrādāt riska vadības rokasgrāmatu, nodokļu administrēšanas optimizācijai. 6. Analizējot iegūtos datus par darba algas samaksas un algas nodokļu administrēšanas procesu, sniegt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus. Bakalaura darba praktiskā nozīme ir autores izveidotā Risku vadības rokasgrāmata, novērtēšanas sistēma un jaunas darba samaksas sistēmas priekšlikums, kas var novērst uzņēmuma “X” ar darba samaksu saistīto nodokļu un nodevu blakus izdevumus, kā arī celt darbinieku motivāciju. Darbā autore analizē, grupē un apkopo dažādus datus, organizē aptauju, iegūto informāciju atspoguļojot tabulās un attēlos. Bakalaura darbs ir izveidots uz 65 lapaspusēm datorsalikumā, iekļautas 4 sadaļas, 12 tabulas, 15 attēli un 7 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti latviešu, angļu un lietuviešu valodā, analizēta vispārējā un nozares speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, statistikas dati, dažādi interneta resursi, kā arī uzņēmuma “X” nepublicētie materiālie.
Keywords Darba algas samaksas sistēmas nodokļu optimizācija
Keywords in English Payroll Systems Optimization of Payroll tax
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 12:00:35