Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Aizsargjoslas noteikšanas kritēriji pārvades gāzesvadiem"
Title in English "Determination criteria of protection zones for gas transmission pipelines"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ivars Ščerbickis
Reviewer Ināra Laube
Abstract Maģistra darba tēma ir „Aizsargjoslas noteikšanas kritēriji pārvades gāzesvadiem”, tā autore ir Vidaga Paulauska. Pēdējos gados Latvijā likumdevējs arvien vairāk ir pievērsis uzmanību nekustamā īpašuma lietošanas ierobežojumu aizsardzībai. Ievērojot to, ka praktiski lielākā daļa inženiertīkli tiek ierīkoti citām personām piederošos nekustamos īpašumus, ir jāievēro samērīgums starp nekustamam īpašumam noteiktiem lietošanas tiesību ierobežojumiem un inženiertīklu drošu ekspluatāciju. Viens no nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumiem ir aizsargjoslas. Maģistra darbā tiek aprakstīta un pētīta pārvades gāzesvadiem noteiktā drošības aizsargjosla. Lai pārbaudītu likumdevēja noteiktā mērķa sasniegšanas iespējamību, ar maģistra darbu tiek apskatīti citi kritēriji aizsargjoslas noteikšanai, kurus izmantojot, var tikt samazināta pārvades gāzesvadiem noteiktā esošā drošības aizsargjosla. Maģistra darba izstrādē izmantotas šādas metodes: zinātnisko pētījumu rezultātu un zinātnisko publikāciju analīze, normatīvo dokumentu analīze, datu statistiskā apstrāde, izmantojot statistiskās analīzes metodes un inženiertehniskie aprēķini. Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām nodaļām, secinājumiem, priekšlikuma, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Maģistra darba pirmajā nodaļā ir analizēti citu autoru darbi, kas pietuvināti pārvades gāzesvadu drošas ekspluatācijas nodrošināšanai, apkopota informācija par Latvijā esošo dabasgāzes pārvades gāzesvadu raksturojumu, kā arī aplūkota aizsargjoslas definīcija, to veidi, platumi, aprobežojumi Latvijā, Vācijā un Krievijā. Otrajā nodaļā ir veikta avāriju iestāšanās gadījumu un seku risku izpēte, analizētas un izpētītas avārijas riska noteikšanas metodes un avāriju seku modelēšanas paņēmieni. Trešajā nodaļā, ievērojot otrajā nodaļā noteikto, ir veikti drošības aizsargjoslas aprēķini pārvades gāzesvadiem. Maģistra darba ceturtajā nodaļā ir apkopoti ieguvumi kādi būtu drošības aizsargjoslas samazināšanas rezultātā, kā arī sniegt pārvades gāzesvadu ekspluatācijas drošības palielināšanas pasākumu priekšlikumi. Maģistra darba ietvaros veiktās izpētes un analīzes rekomendējošie rezultāti var būt par pamatu, lai uzsāktu darbu pie grozījumu izstrādes esošajā normatīvajā regulējumā. Maģistra darbs kopā sastāv no 68 lappusēm, 17 tabulām, 10 attēliem, 48 literatūras avotiem.
Keywords aizsargjosla; pārvades sistēma; gāzesvads; dabasgāze; risks; drošība.
Keywords in English Protection zone; Transmission system; Gas pipeline; Natural gas; Risk; Safety.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 08.01.2019 15:28:40