Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļi un to ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā”
Title in English "Taxes and their Impact to Enterpreniorship in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: Nodokļi un to ietekme uz uzľēmējdarbību Latvijā. Bakalaura darba mērķis - novērtēt nodokļu politikas ietekmi uz uzľēmējdarbību. Darba uzdevumi: 1. Analizēt nodokļu sistēmu Latvijā. 2. Veikt uzľēmēju aptauju. 3. Veikt būvuzľēmuma saimnieciskās un finanšu darbības analīzi. 4. Analizēt iegūtos datus un novērtēt nodokļu ietekmi uz uzľēmējdarbību Latvijā. 5. Izstrādātsecinājumusunpriekšlikumus. Darba aktualitāte: uzľēmējdarbība ir svarīgs valsts budžeta ieľēmumu avots, kas nodrošina arī jaunas darba vietas. Nestabila nodokļu politika neveicina uzľēmējdarbību, bet veicina bezdarba līmeľa paaugstināšanos un ēnu ekonomiku. Smags nodokļu slogs liek uzľēmējiem ekonomēt uz darba spēka resursiem un investīcijām attīstība, un var novest pie maksātnespējas. Darbs sastāv no 3 daļām.pirmajā darba daļā tiek apskatīta Latvijas nodokļu sistēma, nodokļu vedi un nodokļu ietekme uz uzľēmējdarbības stratēģisko lēmumu pieľemšanu. Otrajā daļā tiek apskatīta nodokļu politikas ietekme uz uzľēmējdarbību Latvijā un uz tautsaimniecību. Tiek analizēti aptaujas laikā iegūtie dati. Trešajā nodaļā tiek analizēts būvuzľēmums, tā saimnieciskā darbība un finanšu rādītāji, kā arī nodokļu aprēķins un īpatsvars uzľēmuma finansu plūsmā. Darbs sastāv no 50 lapaspusēm, 46 literatūras avotiem 5 attēliem, 31tabulas
Keywords Nodokļi un to ietekme uz uzľēmējdarbību Latvijā
Keywords in English Taxes and their Impact on Entrepreneurship in Latvia
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 21.12.2018 17:27:16