Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA "Kreiss"
Title in English "Process Approach for Quality System Development in the "Kreiss" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Dr.oec., Inga Lapiņa
Abstract Uršte S. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai SIA „Kreiss”: Maģistra darbs / S.Uršte, G.Elīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 123 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 123 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 21 tabula, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 10 avoti latviešu, 38 avoti angļu un 4 avoti krievu valodā. Darbam pievienoti 30 pielikumi 43 lappusēs. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA “Kreiss” procesu pilnveidei, lai uzlabotu uzņēmuma darbības efektivitāti un SIA “Kreiss” kļūtu par klientu iecienītāko izvēli kravu pārvadājumu jomā Baltijā. Pirmajā daļā ir analizēta dažādos literatūras avotos esošā informācija par procesu pieejas kvalitātes vadībā būtību un efektivitātes novērtēšanas kritērijiem, kā arī procesu pilnveides saistību ar risku pārvaldību, pievēršot uzmanību loģistikas nozarei. Apskatītas atbilstošākās metodes, kas izmantotas problēmu identificēšanai un risku izvērtēšanai. Otrajā daļā ir veikts uzņēmuma esošās kvalitātes vadības sistēmas novērtējums. Apzinot klientu gaidas un izvērtējot tos kopsakarā ar procesu raksturotājiem, ir identificētas procesu pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi ar klientu pasūtījumu izpildi saistīto procesu pilnveidei, lai paaugstinātu klientu apmierinātību un sasniegtu atbilstošus procesa rezultatīvos rādītājus. Ceturtajā daļā ir veikta ar klientu pasūtījumu izpildi saistīto risku analīze, kā arī izstrādāta identificēto risku novēršanas stratēģija. Izstrādātas klientu un pārdošanas nodaļas menedžeru veiksmīgas sadarbības vadlīnijas, kā arī sniegti priekšlikumi klientu attiecību vadības rīka ieviešanai. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi – ar klientu pasūtījumu izpildi saistīto procesu pilnveide ir nozīmīga visa uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanā. Ar klientu pasūtījumu izpildi saistīto procesu efektivitātes kontekstā ir nepieciešams apzināties ieinteresēto pušu vajadzības un gaidas, ievērot uzņēmuma iekšējo resursu esamību un sniegumu un prast identificēt un vadīt riskus. Lai tiktu sasniegta klientu apmierinātība un veiksmīgs ar klientu pasūtījumu izpildi saistīto procesu rezultāts, nepieciešama visu uzņēmuma struktūrvienību iesaistīšana un orientēšanās uz klientu vajadzību apmierināšanu.
Keywords Procesu, pieeja, kvalitātes sistēma, klientu apmierinātība, risku identificēšanas metodes
Keywords in English Process approach, quality system, customer satisfaction, risk identification methods
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 11.12.2018 22:40:57