Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības stratēģija Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā"
Title in English "Quality Management Strategy in the Latvian Enviroment, Geology and Meteorology Centre"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Maira Sapata
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Matroze M. Kvalitātes vadības stratēģija VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā”: Maģistra darbs/ M. Matroze, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. 107 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 107 lpp, tajā iekļauti 28 attēli, 34 tabulas un 5 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 12 avoti latviešu un 41 avots angļu valodā. Darba pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir pilnveidot esošo kvalitātes vadības sistēmu uz riskiem balstītu domāšanas pieeju, izstrādājot risku vadību paraugu testēšanas procesam. Darba pirmajā daļā apzināta dažādos literatūras avotos atrodamā informācija par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu uzņēmumā, apskatītas ISO standartu (ISO 9001 un LVS EN ISO/IEC 17025) prasības un savstarpējā saistība laboratoriju ietvaros, kā arī aprakstīti integrētas vadības sistēmas ieviešanas ieguvumi. Otrajā daļā apskatīts riska vadības jēdziens. Apzinātas riska novērtēšanas metodes, kuras var izmantot laboratorisko risku novērtēšanā, un riska vadības process. Trešajā daļā analizēts VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” laboratorijas kvalitātes vadības sistēma, kuras laikā veikts iekšējais audits pēc LVS EN ISO/IEC 17025: 2017. Izmantojot risku novērtēšanas metodes, apzināti galvenie riski, kas ietekmē analīžu veikšanas procesu laboratorijā. Ceturtajā daļā izstrādāti pasākumi VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai un pilnveidei, kā arī noteiktas pilnveides pasākumu izmaksas. Piektajā daļā aprakstīta integrētas vadības sistēmas ieviešana laboratorijā un aprēķinātas kvalitātes izmaksas. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – risku novērtēšana ļauj izvairīties no iespējamajām kļūdām nākotnē, kas varētu nest finansiālus zaudējumus. Risku vadība ir nepārtraukts process, kas balstās uz riska novērtēšanu, rezultātu interpretēšanu un balstīts uz nelabvēlīgās ietekmes mazināšanu.
Keywords Kvalitātes vadība, riska vadība, ISO 9001, LVS EN ISO/IEC 17025, integrētas vadības sistēma
Keywords in English Qality management, risk managemenr, ISO 9001, LVS EN ISO/IEC 17025, integrated management system
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 07.12.2018 13:38:18