Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Kvalitātes vadība būvuzņēmējdarbībā un tās pilnveidošanas iespējas
Title in English Quality management in civil construction and opportunities for improvement
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jurijs Grizāns
Reviewer Edgars Pudzis
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Kvalitātes vadības sistēmas problēmas un pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā”. Maģistra darbs atspoguļo patstāvīgā pētījuma rezultātus. Maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedrā. Būvniecības nozare ir viena no nozīmīgākajām valsts tautsaimniecības nozarēm. Kvalitātes prasību ievērošana būvniecības nozarē ir būtiski svarīga ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā līmenī. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana būvuzņēmējdarbībā, balstoties uz ISO 9001 standarta prasībām veicina būvniecības uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanos pasaules būvniecības tirgū, kur kvalitāte ir izšķirošs faktors. Maģistra darba mērķis ir izpētīt kvalitātes vadības pamatprincipus būvuzņēmējdarbībā, identificēt kvalitātes vadības nozīmīgākās problēmas, izvērtēt kvalitātes vadību ietekmējošos faktorus un izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības pilnveidošanai būvuzņēmējdarbībā. Maģistra darba ievadā tiek sniegts tēmas izvēles aktualitātes pamatojums, definēti darba mērķis un uzdevumi, noteikts pētījuma objekts un priekšmets, kā arī sniegts pētījuma metodoloģiskais pamatojums. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās, teorētiskās un praktiskās. Darba pirmajā daļā tiek pētīti kvalitātes vadības pamatprincipi būvuzņēmējdarbībā, kā arī identificētas un analizētas kvalitātes vadības nozīmīgākās problēmas būvniecības nozarē Latvijā un Indijā. Darba otrajā daļā tiek izvērtēti kvalitātes vadību ietekmējošie politiskie, ekonomiskie, sociālie, tehnoloģiskie un ekoloģiskie faktori, kā arī analizēti kvalitātes nodrošināšanas aspekti, raugoties no būvniecības procesā iesaistīto ieinteresēto pušu perspektīvas. Darba trešajā daļā tiek izvērtētas kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas būvuzņēmējdarbībā, pielietojot ISO 9001 kvalitātes vadības standarta prasības un integrējot visaptverošas kvalitātes vadības pamatprincipus būvniecības nozarē.
Keywords kvalitātes nodrošināšana, kvalitātes vadība, kvalitātes vadības sistēmas
Keywords in English quality assurance, quality management, quality management systems
Language eng
Year 2018
Date and time of uploading 29.05.2018 18:04:51