Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Jūrmalas pilsētas tūrisma objektu revitalizācijas investīciju projektu izvērtēšana"
Title in English "Evaluation of Investment Projects for Revitalization of Tourism Objects in City of Jūrmala"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Prof. T.Tambovceva
Abstract Stežko A. Jūrmalas pilsētas tūrisma objektu revitalizācijas investīciju projektu izvērtēšana: Bakalaura darbs – Rīga: RTU IEVF BUNĪ Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, bakalaura profesionālā studiju programma „Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija”, 2018. Darba vadītāja Pr. doc., Mg. oec. K.Gorbunova. Bakalaura darba fokusā ir iecerēto publiski-privāto kapitālieguldījumu pilsētas primārajos tūrisma resursos un to plašākas ekonomiskās ietekmes apzināšana izlaides, mājsaimniecību ienākumu un pašvaldības budžeta ieņēmumu rādītāju aspektos, apelējot pie nemainīgi aktuālas nepieciešamības noteikt apjomīgu resursu pārdales ekonomiski racionālo pamatotību. Attiecīgi bakalaura darba satura izklāstu ievada bakalaura darba priekšmeta skarto teorijas jomu – publisko kapitālizdevumu, intervenču plašākās ekonomiskās ietekmes, ievades-izlaides ekonometriskā modeļa, ekonomiskās specializācijas, tūrisma tirgzinību - analīze. Otrajā sadaļā tiek iepazīstināts ar Jūrmalas un Ķemeru pastāvošo tūrisma primāro un sekundāro tūrisma produktu piedāvājumu, kā arī Ķemeros plānoto intervenču ieceri. Trešajā daļā tiek izklāstīta vēlamo kapitālieguldījumu iznākuma rādītāju noteikšanas gaita, sākumā veicot pilsētas tūrisma sektora bāzes scenārija pieprasījuma prognozi, kā arī nosakot jaunā piedāvājuma ierosinātā pieprasījuma trīs scenāriju nākotnes izmaiņu aprises. Aplēstās vērtības kalpoja par atvasinātā Jūrmalas ievades-izlaides ekonometriskā modeļa ievades datiem. Modeļa rezultatīvās vērtības, savukāt, rezumē galapatēriņa izmaiņu summāro ietekmi uz pilsētas ekonomiskajiem rādītājiem Aprēķina rezultāti parāda, ka izlaides kumulatīvais pieaugums 10 gadu laikā atkarībā no pieprasījuma izmaiņu scenārija var svārstīties no 14 līdz 37 milj. EUR. Tagadnes neto vērtības analīze, toties, liecina, ka dotie ekonomiskie ieguvumi ir attaisnojami vien attiecībā pret publiskā kapitāla ieguldījumu apjomiem. Priekšlikumos tiek likts akcents uz pētāmā projekta iesaistīto pušu pasākumiem, kas varētu veicināt papildus piesaistītā tūrisma patēriņa apjomu un to aprites reizinātāj-efektu. Bakalaura darba lapaspušu skaits sastāda 111, kurās ietvertas 23 tabulas, 57 attēli un 7 pielikumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietilpst 82 avoti. Jūrmala, Tūrisma sektors, Galapatēriņš, Ievades-izlaides modelis, Izlaides multiplikatori
Keywords Jūrmala, Tūrisma sektors, Galapatēriņš, Scenārijs, Ievades-izlaides modelis, Izlaides multiplikatori
Keywords in English Jurmala, Tourim sector, Final demand, Scenario, Input-output model, Output multipliers
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 24.05.2018 09:44:07