Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Real Estate Management
Title in original language Mājokļu pārvaldīšanas cenas analītisks izvērtējums Rīgas pilsētā
Title in English Housing price management analytical assessment in Riga city
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Jānis Uzulēns, birojs Jurisconsultus
Abstract Anotācija Izvēlētās bakalaura darba tēmas „Mājokļu pārvaldīšanas cenas analītisks izvērtējums Rīgas pilsētā” aktualitāte ir saistāma ar to, ka mājokļu pārvaldīšanai ir sava uzņēmējdarbības specifika, ko reglamentē normatīvie akti. Balstoties uz uzņēmējdarbības un vadības teorijas likumsakarībām, tiek noteikta mājokļu pārvaldīšanas cena. Bakalaura darba mērķis ir analītiski izvērtēt mājokļu pārvaldīšanas cenu Rīgas pilsētā, noteikt tās izmaiņu raksturu un tendenci dažādās Rīgas pilsētas priekšpilsētās. Izstrādājot bakalaura darbu, tiek pielietotas šādas pētījuma metodes – literatūras analīze; kvantitatīvās metodes – anketēšana un nozares statistikas datu informācijas apkopošana; grafiskā metode; analīzes un sintēzes metode; dedukcijas un indukcijas metode; statistikas metodes. Bakalaura darba struktūru veido anotācija, ievads, analītiskā daļa, projekta aprēķina, tehnoloģiskā, dabas un darba aizsardzības daļa, secinājumi un priekšlikumi, pielikumi, grafiskā daļa. Pirmajā darba nodaļā ir apkopoti un izvērtēti mājokļu pārvaldīšanas un pārvaldīšanas cenas noteikšanas nozīmīgākie teorētiskie aspekti. Šajā nodaļā tiek aplūkoti mājokļu pārvaldīšanas teorētiskie aspekti, mājokļu pārvaldīšanas nozīmīgākie jēdzieni, izklāstīts nozīmīgāko jēdzienu saturs un identificēti mājokļu pārvaldīšanas nepieciešamie ekonomiskie resursi, to kvantitātes un kvalitātes sastāvs, atklāti mājokļu pārvaldības nozīmīgākie procesi. Nodaļas ietvaros tiek analizēts arī dzīvokļa īpašums un tā sastāvdaļas, mājokļa pārvaldnieka tiesības un pienākumi, cenas un tās ietekmējošo faktoru teorētiskie aspekti, mājokļa pārvaldīšanas normatīvā bāze. Bakalaura darba otrajā nodaļā veikts pētījums par mājokļu pārvaldīšanu un tās cenām Rīgas pilsētā, veikta nekustamo īpašumu tirgus analīze Rīgas pilsētā, cenu analīze pārvaldīšanas pakalpojumiem, aplūkota mājokļu pārvaldības maksājumu iekasēšanas kārtība, dzīvojamās mājas apsaimniekošanas ienākumi un izdevumi, gada budžets, kā arī veikta iedzīvotāju aptauja par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas cenas vērtējumu. Bakalaura darba trešajā nodaļā izvirzītas mājokļu pārvaldīšanas cenu pilnveidošanas iespējas Rīgas pilsētā, kur raksturotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tehnoloģijas, veikta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnveidošana un budžeta izstrāde, ņemot vērā uzņēmējdarbības specifiku. Bakalaura darbs uzrakstīts uz 70 lpp., ietver 8 tabulas, 15 attēlus, pievienots 1 pielikums, izmantoti 40 literatūras avoti. Atslēgvārdi – pārvaldnieks, pārvaldīšana, apsaimniekošana, mājoklis, cena.
Keywords pārvaldnieks, pārvaldīšana, apsaimniekošana, mājoklis, cena.
Keywords in English manager, management, administration, housing, fee.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 22:44:16