Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Transfertcenu metodes izvēles aspekti saistītu uzņēmumu darījumu cenas atbilstības tirgus cenām”
Title in English “Aspects of Selection of Transfer Pricing Method to Justify Arm’s Length Prices for Related Party Transactions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer A.Birums, Finanšu ministrijas Tiešo nodokļu departamenta direktora vietnieks, Mg.oec.
Abstract Latvijas normatīvajos aktos ir noteikta prasība uzņēmumiem pamatot saistītu uzņēmumu starpā veiktu darījumu cenu atbilstību tirgus cenām, izmantojot piemērotāko no piecām transfertcenu metodēm. Tomēr uzņēmumi saskaras ar problēmu, ka normatīvais regulējums nav pietiekami skaidrs un pilnīgs. Maģistra darba „Transfertcenu metodes izvēles aspekti saistītu uzņēmumu darījumu cenas atbilstības tirgus cenām pamatošanai” mērķis ir izstrādāt priekšlikumus transfertcenu regulējuma Latvijā uzlabošanai, lai veicinātu uzņēmēju spēju pareizi izvēlēties un piemērot transfertcenu metodes. Mērķa sasniegšanai tika veikti šādi uzdevumi: iegūta un aprakstīta informācija par Latvijas transfertcenu regulējumu, saistītiem uzņēmumiem, to darījumu nodokļu riskiem un Latvijas tieslietām transfertcenu jomā, izpētīts, kādi uzlabojumi nepieciešami Latvijas transfertcenu regulējumā, veikta praktiska transfertcenu metodes izvēle konkrētam darījumam, izstrādāts un aprobēts algoritms piemērotākās transfertcenu metodes izvēlei. Pētījuma priekšmets: transfertcenu metodes izvēle saistītu uzņēmumu darījumu cenas atbilstības tirgus cenām pamatošanai; objekts: saistītu uzņēmumu darījumi. Pētījuma rezultātā tika gūtas svarīgas atziņas un sniegti priekšlikumi piemērotākās transfertcenu metodes izvēles procesa skaidrības uzlabošanai, lai mazinātu uzņēmumu risku saņemt papildus nodokļu uzrēķinu, sodus un nokavējuma naudu audita rezultātā. Maģistra darba apjoms: 76 lpp, tabulas: 10, attēli: 11, formulas: 5, pielikumi: 1. Pirmajā darba daļā tiek aprakstīts Latvijas transfertcenu regulējums, saistīti uzņēmumi un to nodokļu riski, prakse transfertcenu tiesvedībās Latvijā. Otrajā daļā tiek analizētas transfertcenu metodes, to izvēlēšanās principi, problemātika, aprakstīts uzņēmuma funkcionālās analīzes nozīmīgums, autores veidotais algoritms piemērotākās transfertcenu metodes izvēlei. Trešajā daļā aprakstīta konkrēta uzņēmuma funkcionālā un ekonomiskā analīze, praktiski noteikta piemērotākā transfertcenu metode, kā arī tiek aprobēts autores izstrādātais algoritms, lai atvieglotu piemērotākās transfertcenu metodes izvēles procesu un skaidrību. Galvenā atziņa – nepieciešams papildināt un veikt korekcijas Latvijas transfertcenu regulējumā, lai uzņēmumiem nerastos riski saistībā ar neatbilstošas transfertcenu metodes izvēli un piemērošanu darījumu ar saistītiem uzņēmumiem cenas atbilstības tirgus cenām pamatošanai.
Keywords Transfertcena, metode, risks, uzņēmumu ienākuma nodoklis
Keywords in English Transfer pricing method, risk, corporate income tax
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 15:56:21