Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language "Eiropas Savienības finansiālā atbalsta gados jauniem lauksaimniekiem ietekmes izvērtējums"
Title in English "Assessment of Impact of European Union’s Financial Support for Young Farmers"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Asoc.prof. I.Judrupa
Abstract Maģistra darbu “Eiropas Savienības finansiālā atbalsta gados jauniem lauksaimniekiem ietekmes izvērtējums” maģistra grāda ekonomikā iegūšanai ir izstrādājis programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” students Jānis Krainis. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt, vai Lauku attīstības programmas ietvaros izmaksātais ES finansiālais atbalsts Latvijā ir ietekmējis jauno lauksaimnieku skaita izmaiņas, kā arī noskaidrot jauno lauksaimnieku viedokli par šo atbalstu un sniegt priekšlikumus jauno lauksaimnieku atbalsta mehānisma uzlabošanai. 2016. gadā no visiem lauku saimniecību vadītājiem vairāk nekā puse jeb 57% bija vecāki par 55 gadiem, kas liecina par to, ka lauksaimniecības nozare noveco. Lai veicinātu jaunu cilvēku ienākšanu nozarē, sākot ar 2007. gada Latvijā ir pieejams Eiropas Savienības atbalsts jauniem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Saskaņā ar statistikas datiem arī pēc šī atbalsta pieejamības, gados jaunu cilvēku skaits lauksaimniecības nozarē turpina samazināties. Maģistra darbs sastāv no ievada un četrām nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskās un projekta, kā arī no secinājum un priekšlikumu daļas. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas vēsturi, struktūru un īstenošanu Latvijā. Šajā daļā tika izpētīta pieejamā informācija par Lauku attīstības programmas ietvaros izmaksāto atbalstu Latvijas lauksaimniecības nozares attīstībai. Savukārt darba analītiskajā daļā apkopoti un analizēti statistikas dati par jaunajiem lauksaimniekiem Eiropas Savienība un Latvijā, apskatīti tiem pieejamie atbalsta mehānismi, un šķēršļi, ar kuriem, ienākot nozarē, saskaras gados jauni cilvēki. Darba praktiskajā daļā ir veikta pētījumā iegūto datu analīze, noskaidrots jauno lauksaimnieku viedoklis par tiem pieejamo atbalstu Lauku attīstības programmas ietvaros un izdarīti secinājumi, ka atbalsts nav veicinājis gados jaunu cilvēku ienākšanu nozarē. Savukārt projektu daļā autors sniedz priekšlikumus jauno lauksaimnieku atbalsta uzlabošanai, ko varētu nākamajā plānošanas periodā iekļaut Lauku attīstības programmā. Maģistra darba apjoms ir 116 lpp., tajā ir iekļauti 41 attēli, 14 tabulas un 4 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 99 literatūras avoti.
Keywords lauksaimniecība, Kopējā lauksaimniecības politika, Lauku attīstības programma, ES atbalsts, jaunie lauksaimnieki.
Keywords in English agriculture, common agricultural policy, rural development program, young farmers.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 13:54:33