Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language "Pilsētu mārketings kā investīciju piesaistes instruments"
Title in English "Urban Marketing as an Investment Attracting Instrument"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Pētnieks A.Zenčaka
Abstract Izstrādātā profesionālā bakalaura darba tēma ir “Pilsētu mārketings kā investīciju piesaistes instruments”, darba autore ir RTU IEVF RICH0 4.studiju gada studente Zanda Apīne. Darba zinātniskais vadītājs - Lektors, Zinātniskais asistents, Mg.oec. Kaspars Plotka. Profesionālā bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz teorētisko materiālu analīzi, sniegt praktiskus priekšlikumus pilsētu mārketinga izmantošanai investīciju piesaistē teritorijai, pētījuma objekts – deviņas republikas nozīmes pilsētas Latvijā. Pētījums veikts ierobežotā laikā no 2017.gada 10. decembra līdz 2018.gada 20.maijam. Teorētiskajā daļā izpētīti teorētiskās literatūras avoti un likumdošanas normatīvie akti, kas definē pilsētu mārketinga un investīciju pamatjēdzienus, veidus un mārketinga stratēģijas, kā arī investīciju lomu reģionālās attīstības kontekstā un metodes, pēc kādām iespējams identificēt nevienlīdzīgu investīciju sadalījumu un nevienmērīgu reģionālo attīstību nacionālā līmenī. Analītiskajā daļā izanalizēti statistikas dati un veikti aprēķini par investīciju apjomu republikas nozīmes pilsētās, aprēķināts Herfindala-Hiršmana koncentrācijas indekss pilsētām un Džini koeficients pēc modificētas metodes nosakot pilsētu investīciju nevienlīdzīgu sadalījumu. Izpētīti deviņu republikas nozīmes pilsētu attīstības plānošanas dokumentos paredzamās ar pilsētu mārketingu saistītās aktivitātes, identificētas katras pilsētas attīstības stiprās un vājās puses, veikta 100 pastāvīgo iedzīvotāju ekonomiski aktīvajā vecumā katrā pilsētā anketēšana. Apkopojot iegūtos datus izvērtēta pašreizējā situācija pilsētu konkurētspējas, izmantoto mārketinga elementu un piesaistīto investīciju jomā. Bakalaura darba projekta daļā izveidots praktiskais rezultāts: pilsētu mārketinga ietekmes uz investīciju apjomu ietekmējošo ārējo faktorunovērtējums, investīciju piesaistes karte un potenciālākās attīstības nozares katrai pilsētai, definētas pamatnostādnes katras pilsētas mārketinga stratēģijas izveidošanai, lai panāktu pēc iespējas lielāku pilsētas konkurētspējas pieaugumu, iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un piesaistīto investīciju apjoma palielināšanos. Bakalaura darbs izstrādāts Rīgā, latviešu valodā uz 73 lapām, iekļaujot 22 attēlus un 11 tabulas, pievienots 1 pielikums.
Keywords pilsētu mārketings, investīcijas, reģionālā attīstība, investīciju vide.
Keywords in English urban marketing, investment, regional development, investment environment
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 23.05.2018 09:26:53