Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language "Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz valsts ekonomiku analīze"
Title in English "The Analysis of Impact of Foreign Direct Investment on Country's Economy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Doc. (praktiskais) I.Ezera
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz valsts ekonomiku analīze”. Bakalaura darba autore ir Anna Polonska. Darba vādītājs – Lektors Mg. Oec. Kaspars Plotka. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trim pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī izmantotās literatūras saraksta un pielikumiem. Pirmā nodaļa ir teorētiska, tajā ir apkopota informācija par investīciju jēdzienu, vēsturi, veidiem, tiešajām ārvalstu investīcijām un to ekonomisko būtību. Otrā nodaļa ir analītiska, tajā ir veikts statistikas datu un dažādu avotu pētījums par tiešajām ārvalstu investīcijām Latvijā, noteiktas kopsakarības un noskaidrota ietekme uz Latvijas ekonomiku. Savukārt, trešā nodaļa ir veltīta priekšlikumu izstrādei investīciju piesaistei Latvijas ekonomikā un investīciju piesaistes scenāriju izveidošanai. Bakalaura darba tēmas aktualitāti nosaka gan teorētiskie, gan praktiskie faktori. Investīcijas, to starp arī ārvalstu tiešās investīcijas, ir svarīgas katras valsts ekonomiskai attīstībai, nodrošinot naudas līdzekļu plūsmu vietējai uzņēmējdarbībai. Vairākos pētījumos pierādīts, ka pastāv pozitīva investīciju ietekme uz iekšzemes kopproduktu. Pētījuma mērķis ir analizēt tiešo ārvalstu investīciju ietekmi uz Latvijas ekonomiku 2010.-2017. gadā. Izpildīti vairāki uzdevumi, tostarp: 1. Novērtēts Latvijas investīciju vides pievilcīgums un raksturota ārvalstu politika tiešo investīciju piesaistes jomā. 2. Analizēti dati par investīcijām Latvijā 2010.-2017. gadā. 3. Izvērtēts ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz makroekonomiskajiem rādītājiem valstī. 4. Noteikta korelācija starp ārvalstu tiešām investīcijām un iekšzemes kopproduktu. 5. Noteikta ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz ekonomisko drošību valstī. 6. Aplūkoti investīciju piesaistes iespējamie scenāriji. Akadēmiskajā darbā apkopotā informācija ļauj secināt par visai augstu pozitīvo kopsakarību starp ārvalstu tiešo investīciju atlikumu un iekšzemes kopprodukta apjomu Latvijā. Tiek modelēti trīs investīciju piesaistes scenāriji: pesimistiskais, reālistiskais un optimistiskais, kā arī izstrādāti priekšlikumi ar mērķi sekmēt Latvijas investīciju pievilcīgumu optimistiskā scenārija apstākļu īstenošanai. Bakalaura darbā ir: 63 lapas, 11 tabulas, 12 attēli, 67 izmantotās literatūras un informācijas avoti, 1 pielikums. Pētijums tiks turpināts nākamājā akademiskajā grādā. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā Rīgā 2018. gadā.
Keywords Ārvalstu tiešās investīcijas, investīciju pievilcīgums, ienākošās investīcijas, makroekonomiskie rādītāji, Latvija, korelācija.
Keywords in English Foreign direct investment, investment attractiveness, investment inflow, macroeconomic indicators, Latvia, correlation.
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 22.05.2018 15:47:25