Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Iepirkuma procesa pilnveide universitātes stratēģijas izpildes nodrošināšanai"
Title in English "Procurement Process Improvement for the Ensuring of University Strategy Implementation"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Mazais
Reviewer Mg.oec., Ilze Kairiša
Abstract Benga I. Iepirkumu procesa pilnveide universitātes stratēģijas izpildes nodrošināšanai: Maģistra darbs / I.Benga, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2018. – 80 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļautas 27 tabulas, 16 attēli, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu, 10 avoti krievu un 13 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma procesa pilnveidei, lai paaugstinātu tā efektivitāti un nodrošinātu klientu apmierinātību. Pirmajā daļā ir analizēta dažādos literatūras avotos esošā informācija par procesa efektivitātes jēdziena definīcijām un efektivitātes novērtēšanas kritērijiem, īpaši akcentējot universitātes iepirkuma procesa īpatnības un risku vadības nozīmi. Iegūta nepieciešamā informācija universitātes iepirkuma procesa analīzei un apskatītas atbilstošākās metodes, kas izmantotas procesa pilnveides noteikšanai. Otrajā daļā ir veikts universitātes iepirkuma procesa efektivitātes novērtējums. Apzinot klientu vēlmes un analizējot tās kopsakarā ar procesa raksturotājiem, ir identificētas procesa pilnveidojamās jomas. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi universitātes iepirkuma procesa pilnveidei, lai paaugstinātu klientu apmierinātību un sasniegtu atbilstošus procesa rezultatīvos rādītājus. Būtiskākie secinājumi un priekšlikumi – universitātes iepirkuma process var būt nozīmīgs visas universitātes stratēģisko mērķu īstenošanā. Iepirkuma procesa efektivitātes kontekstā ir būtiski samērot ieinteresēto pušu vajadzības, ievērot ārējo normatīvo aktu prasības un prast identificēt un vadīt riskus. Lai tiktu sasniegts veiksmīgs iepirkuma procesa rezultāts un klientu apmierinātība, nepieciešama atbilstoša metodoloģiskā atbalsta nodrošināšana.
Keywords universitātes iepirkuma process, efektivitāte
Keywords in English die Vervollkommnung des Beschaffungsprozesses, die Prozesseffizienz
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 19:11:17