Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Mentoringa programmas ieviešanas projekts apdrošināšanas sabiedrībā"
Title in English "Project on Implementation of Mentoring Programme in an Insurance Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Sarmīte Gailīte, vieslektors, Mg.psych.
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Karīna Zilēviča Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Iveta Ozoliņa - Ozola Bakalaura darba temats: Mentoringa programmas ieviešanas projekts apdrošināšanas sabied-rībā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšli-kumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, deviņas tabulas un septiņas formulas. Iz-mantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu valodā. Darbam pievienots viens pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba analītiskā daļā autore veica apdrošinā-šanas nozares un akcijas apdrošināšanas BALTA raksturojumu un jauno darbinieku ievadīša-nas darbā un apmācību iespēju novērtējumu. Analītiskās daļas otrajā nodaļā autore veica ap-drošināšanas akciju sabiedrības BALTA raksturojumu. Tika sniegts ieskats uzņēmuma darbībā, noskaidrotas uzņēmuma vērtības un analizēti uzņēmuma personāla rādītāji. Trešajā nodaļā au-tore izskatīja jauno darbinieku ievadīšanas darbā un apmācību iespējas uzņēmumā AAS BAL-TA. Darba teorētiskajā daļā tika veikta teorētiskā analīze par mentoringa būtību un procesu, mentoringa programmas novērtēšanu un mentora kompetencēm. Analizējot mentoringa būtību, tika izvēlētas un salīdzinātas mentoringa definīcijas no dažādiem literatūras avotiem. Trešajā nodaļā autore veica divu dažādu autoru rakstu salīdzinājumu par to, kas ir labs mentors, kā arī uzskaita mentoram nepieciešamās kompetences un to raksturojumu. Bakalura darba projekta aprēķinu daļā autore izstrādāja mentora izvēles un novērtēša-nas kārtību un apmācību sistēmu, kā arī izvērtēja mentoringa programmas ieviešanas iespējas apdrošināšanas akciju sabiedrībā BALTA. Tika veikta intervija ar AAS BALTA personāla di-rektori, noskaidrojot kā tika realizēts mentoringa programmas pilotprojekts. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Zilēviča K.: Mentoringa programmas ieviešanas projekts apdrošināšanas sabiedrībā Diplomprojekts/ K. Zilēviča, I. Ozoliņa - Ozola.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2018. - 72 lpp.
Keywords Mentorings, jauno darbinieku ievadīšana darbā
Keywords in English Mentoring, recruitment of new employees
Language lv
Year 2018
Date and time of uploading 16.05.2018 18:03:01